Wednesday, December 21, 2016

Thus Spake Dattatreya @ Maruderi

அண்ணாமலையான் திருப்பாதம் வணங்கி 
அறிவிக்கின்ற தத்தனது வாக்கை 
மேன்மைப்பட உரைக்க மாந்தர்களும் விளைகின்ற இத்தருணமதில் 
விண்ணமர உலகுதனில் கர்ம தர்மங்களை கண்டுணர்ந்து அழிக்கவே 

My Salutations to lotus feet of Annamalaiyaan (Fire form of Shiva) 
and here are my Verses as Datta (Dattatreya)
With higher state in this place where people are present
with determination in this world of Karma & Dharma to understand and destroy

எங்கள் அத்தனும் ஏற்றியதொரு அசிரம விதிப்படி 
சத்தியமாய் யாதொரு அதிகாரத்துக்கும் பணியாது 
ஆண்டவன் ஆயினும் எத்துணை சோதனை கண்டாலும் 
அதனை உள் உணராது ஈசனின் விதியை இசைபட கருதி 

Is per father's compilation the Principles of Ashram
Truly without surrendering to any form of Commands
Even with that of Gods and Even after going through multiple form of tests 
He doesn't take them in(being affected) and Undergoes Lord Shiva's Plan with Happiness


கருமமே தர்மமாய் வாழ்ந்து குருவென சேவைகொண்ட 
சித்தர்களில் மூத்தோனான பூரண சோமவொளி பொருந்திய 
பிருகுமாமுனியின் அருள் நிலை வேண்டி 
இக்காலம் அதில் எங்களது ஜெயந்திவேண்டி சோதியுற 

The Guru Who lived his "Karma as Dharma" and served is the
Elders of Siddhas and one with Fullness of Soma Light(Moon LIght) is
The Bhrigu Mahamuni; To get this grace and blessings
In this period on my Jayanthi, that's celebrated using Sothi (Aganda Sothi)


இத்தலத்தில் கொண்ட பூசையதில் அகமகிழ்ந்து வாக்குதான் உரைக்க கண்டு 
பூரண உத்தராயண காலம்முன் தலதீர்த்தங்கள் தனில் ஆசி கொண்டிட 
யாமும் எழுந்தருளி வரும் தருணம் பிருகுமுனியின்
கட்டளையில் இத்தலம் ஏக சிந்தை கொண்டோம் 

Due to the Puja in this place, with Joy are my Verses Now
Before the Uttrayana, in All Thalam (Sanctums) and Theertha (Holywater)for blessings
as I continue to raise everywhere to bless, per Bhrigu Muni's
Command I decided to come to this place (Maruderi)


ஆதிஈசன் தன்கருணையால் ஆசிரமங்களை ஸ்தாபனைசெய்ய சித்தமாய் இருக்க 
உத்திர தேசமதில் உயர்வான ஞானமும் ஜீவமும் கொண்ட 
உத்தமங்கள் நிறைந்த பிருகுதான் தன் பூர்வ நிலைகளை நிறுத்த 
மானசகமாய் இத்தலத்தில் எழுந்தருள சோதி ரூபமாய் அருளாட்சி புரிந்திட 

As Aadhi Shiva with his grace is keen to create Ashrams
From the Northern Part with higher Knowledge and life force
with Abundant Greatness is the Bhrigu, who wished to brings back his legacy
Hence as his mind's favourite place, he decided to raise & bless here in Jyothi Form and grace all


அகண்டமதில் அரசனை போல வீற்றிருந்து 
ஆன்ம நேயம் அளிக்க சித்தம் கொண்டதை அறிந்து யாமும் 
களிப்புற்று இத்தலம் ஏக சித்தம் கொண்ட இத்தருணத்தில் 
மாந்தர்கள் அறியவேண்டியது யாதென்று உரைப்போம் 

In the Agandam royally seated like the Great King 
I understood that he is here with determination to "Give Goodness for Aathma " and hence
with enthusiasm I decided to come to this place and for now
to people, I will be telling what you need to know


மகத்துவங்கள் கொண்ட இம்மானிட பிறவியில் 
தன்னிலை அறிந்தோர்கள் அற்பமே 
தன்னிலையில் பிறவியின் பயன் அறியாது 
பாழ்நிலை கொண்டு தனம் பொருளில் தர்க்கத்தில் அதிகாரத்தில் 

In this birth of human that is all about Greatness
Only very few get to know their real state
In their self state without knowing the reason for birth
Ruin their state in by Materialistic nature, Quarreling and Seeking Powerமனம் செலுத்தி மாண்டு மடிந்து பிறவி பல கண்டோர் 
அறியாது நின்ற மார்க்கமே சன்மார்க்கமாய் 
சத்துவதில் உணர்ந்ததொரு விடயங்களை மறைக்கவல்லது கர்மமெனும் பாகமே 
எத்துணை வழியிலும் இது அரண்போல் எதிர்த்துநிற்கும் 

Let their mind on those, perish and die, thereby got into births are those
Who were not aware of this Margam. The sanmarga and Sathuva
which help realize things can get hidden by the share of karma
And by all possible ways it will stand and oppose like a nice route


இதில் குற்றம் உணர்ந்தோர்கள் அவ்வழி செல்லாது மறைப்பதற்கு ஆயிரம் வழிகளை பிழையாய் காட்ட வல்லதாய் இருக்க 
அவ்விதம் தனமும் செல்வமும் அதிகாரமும் இன்னும் பிற 
மனமாயைகளில் வீழ்ந்து துயரமுற்று மாந்தர்கள் பிறவிகளில் உழன்று வீழ்கின்ற தருணமதில் அத்தனின் ஆசியால் உத்தம சடங்கு நிலைகளில் மனதை செலுத்தி சங்கடங்கள் கொள்ளாதிருக்க

Those who are aware of this flaw, don't take that route, which is capable of showing false things as 1000 wonderful opportunities
That way Money, Wealth and Power and extra
are the Maya in which people fall and get subjected to sorrow and the birth trap, That is when with blessings of father and his great 
principles has to be filled in mind without falling to trap to mere rules


உதித்துடும் இச்சோதியதில்  சன்மார்க்க நியதி  தன்னை 
மீண்டும் மலரச்செய்ய இத்தலத்தில் நாயகமாக கொண்ட பிருகுமுனி 
தன்னுடைய ஞானங்கள் எல்லாம் தவநெறிகள் எல்லாம் தானமாய் ஈந்திட 
தட்பரமாய் ஈசனின் ஸ்வரூபமாய் நிற்க வல்ல இத்தலத்தில் 

by the raising of this Jyothi, is the sanmarga principle and that
is reborn in this place with Center Purusha being Bhrigu Muni
who is giving his Gnana and Meditation principles as Dhaan (Dhaanam) here
and stand as Thatparam with Swaroopa of Lord Shiva in this place


உற்றிடும் அடியார்கள் கூடி உணவு மருந்து இன்னும்பிற தவநிலைகளும் 
யாதொரு காலத்திலும் நிலைத்திட நாங்களும் பரிபூரண ஆசிஈய வல்லதாய் 
கலியுகத்தின் குற்றங்கள் குறைகள் உரைத்தால் யாவரும் அறியவொண்ணா நிலையாய் இருக்க 
சித்தர்களே மீண்டும் உத்தரவாய் வந்திடும் தருணம் என உரைக்க 

Here his disciples/followers come together for food, medicines and to meditate
Forever these good things to get stationed here, is my Complete blessings with Virtue
The problems and deficiencies of kaliyuga is beyond anyone's comprehension now
Siddhas come here with discipline and command in this placeசத்தியமாய் இத்தலத்தில் யாமும் உறைகின்ற வாக்கு 
சனாதன தர்மத்தின் வழியிலே பிழைபட மாந்தர்களுக்கு தக்க பாடங்கள் கற்பிக்கும் தருணமாய் இருக்க 
வேதியர்களும் வேதத்தின் சூட்சமங்களையும் எதிர்த்திடும் பல்வித குற்றங்களும் அகற்ற வல்லதாய் 
சன்மார்க்க நெறிதனை சார்ந்து அவ்விதம்  உயர யாமும் துணையிருக்க சித்தம் கொண்டிருந்தோம் 

So the truth/fact at this place my verses continues now
Per Sanathana Dharma it is time to train/teach them lessons
To overcome the problems that is built against Vedha Practioners, and the hidden secrets of Vedas
Is to abide by the Sanmarga Principle, that way to raise I'll be supportive here is my Siddhamபேதமை இல்லாது மனமொன்றி தன் மாயாவாதங்களை அழித்து 
பூரண ஆன்ம சுதந்திரம் பெறவே இன்று எழுந்தருளி இருக்கும் மாந்தர்க்கு யாம் ஆசியீந்தோம் 
மொழிகடந்து மௌன ஞானத்தை அடைவதற்கான சாட்சியாய் இத்தலத்தில் தாரணியின் 
உயர்வித மௌனதபங்களை மேற்கொள்ள சித்தமாய் இருக்க 

Without differentiation and by aligning to mind and fighting the distractions created by Maya
For complete freedom of Aathma, I raise today and bless the people here today
To reach the Gnana that is beyond language and to achieve and witness the Dharana's
Higher form of meditations is the decision here

 உத்தம தருணம் என்று அகத்தியன் முதலான சித்தர்களும் எழுந்தருளி 
இத்தேசத்தில்  பாரதத்தின் உன்னத நிலையை அறிய அத்திரியின் வழிமுதலான 
ஞானங்களை உனக்கு உணர்த்த  மேம்படுகின்ற சித்தர்மொழிகளை யாவையும் பன்மொழியாக்கி  பரவசெய்ய 
உத்தம தருணம் இது அஞ்ஞானத்தில் உழன்றோர்கள் சத்துவநெறிகளை சார்ந்து வாழ இத்தலங்களில் 

And the timing is right hence from Agasthya to all Siddhas raise here
In this country Bharat to attain higher states by Athiri and his way
of Gnana and for you to realize them, the verses of Siddha that allows one to grow is to be translated to multiple languages and to spread this now is the right time
Those who lack Gnana and get lost for them to know and abide by Sathuva Principles,  in this place


இனிவரும் காலத்தில் ஒவ்வொரு ஆசிரமத்தில் உண்டான குறை குற்றங்களையும் பிழைகளையும் களையும் வண்ணம் 
யாமும் அவதரிக்கும் தருணம் இவ்விடத்தில் பஞ்சபூதங்களால் சுத்தம் செய்து 
பரிபூரணமாய் அத்தனின் வழி கடைபிடிக்க இனி ஆன்மகுற்றம் உடையார்க்கு அவை அழிக்க பைரவனும் துணையாய் கருப்பன்போல் ஆயுதம் ஏந்தி இனி கலங்கச்செய்து அவர்களை சன்மார்க்கம் மீட்டெடுக்க வழிகொண்டோம் 

In the times to come, in every ashrams, will work on mistakes, deficiencies & inadequacy and remove them
in this time as I raise,  this place (Maruderi) is cleansed by the Pancha Bhootha
With completeness by following the path of Father for people with mistakes in Aathma will be destroyed by help of Bhairava
in addition like Black (Karuppan) with weapons will shake up things and revive the sanmargam path
ஆக செயந்தியதில் உரைத்திடும்வாக்கு சத்துவவழிகளில் செல்வோரும் சார்ந்திருந்து  நின்ற மார்கமதில் 
விடாமுயற்சியுடன் யாதொரு இயற்க்கை குற்றங்களையும் அணுகாதிருக்க இயற்கையை சார்ந்து வாழும் 
உத்தமநிலைதனை அறிவிக்க யாமும் நல்லாசி புரிவோம் எதிர்த்திடும் மாந்தர்க்கு இன்னுமொரு சண்டமாருத நிலைபோல் சூழச்செய்து இவ்விதத்தில் இயற்க்கைக்கு அப்பால் பட்ட நிலை இல்லையென்று சத்திய நிலையை நிலை  செய்வோம் 

Thus in Jayanthi the verses are, In Sathva path and the marga that abides that
with Perseverance to ensure there is messing with nature the way is live with it
Thus I pronounce is the Best state and my good blessing for it. However for people who Oppose.. like the Great Hurricane
Things will Surround to prove nothing is beyond nature. as we will instill that as the permanent state

பூரண பூசையதில் சித்தமாய் எங்களது அம்சமாய் வழி தோன்றலாய் நின்ற சத்தியத்தின் உருவமாய்  நின்ற 
அவதூதனின் ஆசியும் பரிபூரணமாய் ஓங்கியிருக்க வந்தோரும் இந்நாளில் அவரின் பரிபூரண ஆற்றலை பெற்று 
நல்வித நிலைகளை அடைய இன்று சாந்தஸ்வரூபியாய் அருளும் பொருளும் வழங்க சித்தம் கொண்டிருந்தான் 
என் மகன் சீவகலை யதில் பெருமை பெற்றோன் 

In the absolute and complete pooja as decided, as our Amsa's birth stood as truth's form
The Avadhuta whose blessing was strong and high, those who came felt and received his energy/blessing
For all to attain good states today, in silent form he arose and decided to bless all for wealth and health
So is my SON who is famous on Seeva kalai (Life force related)


மூத்த அவதூத சித்தனாய் உலகோர் எட்டுத்திசையிலும் வணங்கும் சாய்நாதன் தன்னருளால்  
யாவையும் வழங்க வல்லான் எங்களது அம்சமாய் ஓர் பிறவி கண்ட மைந்தனின் ஆசியும் ஒன்றிணைந்து யாமும் உருகக்கண்டு 
மும்மூர்த்தியாய் முச்சுடராய் முப்பெரும்சோதியாய் இன்று அருளாட்சி புரிந்த சோதி வடிவை கண்டோர் 
முக்குற்றங்கள் அகல வல்லதாய் இருக்க யாமும் இத்தருணம் மகிழ்ந்து யாதொரு குறைவின்றி ஏற்றிட்ட  இப்பூசை 

He is an Elder Avadhuta Siddha who is praised by world from 8 directions and worshipped as Sai Nath 
Who is capable to give everything as our Amsa who took a birth, is the son and his blessing with mine makes me melt and happy
As Trimurthi Trijyothi stood as Great TRIJYOTHI stood and blessed all, so witnessed everyone who visited
Thus capable of destroying Three-Sins (3 types of Errors) and at this time I'm so happy on this flawless Puja 

நித்தியமாய் நித்தியமாய் நடந்தேற எங்களது ஆசி பரிபூரணமாய்
உற்றிடும் தாளமதில் சன்மார்க்திற்கு  தடையாய் நின்ற  தனங்களும் தைரிய குற்றங்களும் 
பிணிக்குற்றங்களும் இன்னும் பிற தடங்களும் விலக சத்தியமாய் இக்காலத்தில் வாக்குரைப்போம் 
சாந்தமும் பரிபூரணமுமாய்  இயல்பற்ற இருந்த  நிலைமாறி  பூரணமாய் எச்செயலையும் செய்யவல்ல 

Thus Sheer Blessings are so for this to happen on a daily basis
In this time for Sanmarga, the issues that stood blocking the Money and Courage
Malady and other Blocks to go away is my next set of True Verses now
With Silence and in completeness on things that were incomplete/with hurdles will changes and to do any thing in full and completely


பரிபூரண ஆசிதனை அளித்து காத்தருள நடைமுறை ஆசிதனை ஈந்தோம் 
சித்தர்கள் மொழிபுரியாது சீர்கெட்டு நின்ற மாந்தர்கள் 
சித்தர்கள் சித்தம் தெளிவிக்க சித்தர்மொழிகள் நடைமுறையில் உரைக்க இத்தருணம் ஆசிபட 
இக்காலமதில் யாவரும் அறியும் வண்ணம் சித்தர்களின் மொழியில் சித்தர்களின் நிலைகளை  உரைக்க   

Is my Fullness of blessing that I gave you now as we speak 
Without understanding Verses of Siddhas and getting ruined; for those People
Things in Siddhar's mind have to be clarified to those People in pragmatic manner, So now are blessings
In this time, so everyone knows the Siddhar's verses and the stands/states of Siddha


இத்தலத்தில் என்றும் ஆசியுற உயிர்படும் அவஸ்தைகளை நீக்கி நந்தியும்  பதினெண் சித்தர்களும் உறுதுணையாய் நின்றிருக்க நித்தியமாய் சோதியதை கொண்டு நிலைபெற ஓர் உயிர்க்காவது அன்னம் ஈந்து  உயிர்படும் அவஸ்தைகளை நீக்கி 
நல்விதமாய் மருந்தும் ஆற்றலும் பரிபூரணமாய் நிலைக்க யாதொருகாலத்திலும் தனநிலை குன்றாது இருக்க நல்லாசி புரிவோம் 
இன்றும் யானும் எழுந்தருளி இருக்கின்ற நிலையை தொழுது இக்காலமதில் முச்சுடரை கண்டு சோதியின் நிலையறிந்து  ஆசிபெறுவீர் மக்காள் முற்றே 


In this place(Maruderi) with blessings to heal avasta of life forms, Nandi and Pathinen Siddhas Stand together and Strengthen
The Jyothi has to be on daily basis with atleast food given for one life minimum, removing the avastha of the life
In good manner Medicine & Energy with Completeness get stationed, ensuring at any point there won't be problem to money is by Good blessings now
Today those who witnessed by raise and worshiped, during this period worshipped the Tri form of Jyothi thus understand the Jyothi's state and stay blessed Oh Kids 

Thursday, December 1, 2016

அய்யன் திருமூலர் மருதேரி வாக்கு / THUS SPAKE THIRUMOOLAR

அய்யன் திருமூலர் மருதேரி வாக்கு / THUS SPAKE THIRUMOOLAR

அண்டத்தின்அப்பாலாகி அனைவரதவளமளிக்கும் ஈசன்பாதம்
சுகிப்படவே தொழுதேற்றி மூலன் தானும்
சூட்சமாய் சூட்சமத்தில் இயங்கும் ஈசன்
சொல்லறிய ஞானமதை வழங்கி நின்ற

Beyond the Andam (Space) is the feet of Eesan providing all boons
In Joy I Moolan raise and Venerate that Feet
In secret as hidden is how Lord Shiva operates (Functions)
who provided the unmatched knowledge (Gnana)


அத்தனவன் தாள்தனிலே நாங்களும் தான்
அனைவரத நிலைகளிலே ஆசி வேண்டி
நின்றிட்ட நந்தியின் காப்பினாலே
நிச்சயித்தான் இத்தினத்தை பெண் திங்கள்

To that father's feet is what we 
Seek blessings in the boundless States (Undefinable Abundant state of Shiva)
With the security/Aid of the Great Nandhi
Who destined this day of the Month (Purattasi)


திங்களிலே ஞானமதில் சோம ஒளி
தான்நிறைந்த எனது அத்தன் அம்சமான
அம்சமான பரப்பிரம்ம மூர்த்தியான
ஆனதொரு பரண்சோதி வடிவம் ஆன

This month who possess the Knowledge of Moon's light
and filled with it's brightness is my father's Amsam (Avatar)
He is the Amsam/Avatar of the Para-Bhrama Murthi
With a Roopa of Supreme's Great Light (Jyothi)


ஆனதொரு பிருகுயவன் குடிலம் தன்னில்
அணிவகுத்த சித்தர்வழி இன்று நாங்கள்
எழுந்தருளிய ஆசியதை அறிய வேண்டி
எங்கள்முன் குருநாதன் நந்தி தானும்

Is Guru Bhrigu; In his house (Maruderi)
we (Siddha Lineage) come one after the other and today
For me to Appear and Bless in this destined day
Per Wishes of My Guru Nandhi


தானுமே எமை அழைத்து சித்தம்கொண்டு
தரணியிலே ஒர் ஆசிரமநியதிக்கு ஒப்பாய்
ஒப்பா சடங்கும் அற்று சழக்குமற்று
ஓர்விதமாய் சன்மார்க்க நெறியில் நின்ற

His wishes was to call me today
To a place in the world that is an Ashram of higher degree
with no formalities and unnecessary procedures
Stands in Unison with One Principle- Sanmarga (The Path of Truth)நின்றதொரு தலமதிலே நாங்களும் தான்
நிலைபெறவே இதுகாலம் ஆசி வேண்டி
வேண்டியே இத்தலத்தின் அமைதி எல்லாம்
நிலை நிறுத்தவே வல்ல யோகம்

That is the kind of place we stand today
and to continually bless from here
Thus the place and silence in this place
is what will be made permanent per wishes


யோகமமடி சித்தர்களின் ஆசி யோடு
யோகத்தில் சிறந்தஒரு தலமாய் நிற்க
நிற்கவே எங்களது ஆசியும் தான்
நிலைபெறவே வந்திட்ட மாந்தர்களும்

That the wish/Boon of Siddhars and their blessing
FOR YOGIC PRACTICES THIS PLACE WILL EXCEL and 
To be known for that is our blessings today
Will firm up for those who come here


மாந்தர்களும் தன்வினை கர்மம் தொட்டு
ஒவ்வொன்றாய் அகற்றி வைத்த சித்துக்கண்டு
கண்டோமே இதுகாலம் அவர்கள் பிடிப்பு
கருணையுடன் நாங்களும் எழுந்தருளி

Are people based on their karma
We see the Magic of how one by one of their karma gets eliminated
At this point in time we see their devotion (commitment to self knowledge)
Hence with compassion we raise and bless


நின்றதொரு தருணமதும்  சாந்தி காலுள்
நிம்மதியாய் அவர்வாழ நாளும் நாளும்
நாளுமே சித்ததர்மம் படியே வாழ
நல்விதமாய் ஆசிகளும் ஈந்தோம் அப்பா

In this time we bless before today's evening
for them to live in peace day after day
to live the lives per Principle of Siddha (Siddha Dharma)
So is my blessing today to all of you my Sons


அப்பனே இதுகாலம் உண்மை கூற
அரனாரின் ஆணைப்படி இதுநாள் தன்னில்
வந்திருந்து மானுடர்க்கும் உலகோரருக்கும்
வையகத்தின் நிலைவேண்டி வேண்ட செய்தோம்

My Son in this time to tell more sincerely
Per Lord Shiva's Command in this day
For people who visited and the World People
We made your all to  "worship for the world"


செய்தவிதம் இது காலம் தேசத்திற்கு
சழக்காண குறைகள் எல்லாம் அகலவேண்டி
எம்பெருமானும் ஆசிதான் ஈந்தான் அப்பா
இயற்க்கைக்கு முரணான நிலைகள் எல்லாம்


The way you all worshiped for others in the world
for their difficulties to be eliminated
The Lord Shiva himself gave his blessings today
All activities done against Nature is due to


எல்லாம் இப்புவியில் நிகழந்ததொரு சாபக்கேடு
கேடுதான் தான்விலக சித்தர் தம்மை
குருவாக அவரவரும் போற்றி நின்றால்
நின்றாலே சழக்கள் அகன்று ஓடும்

Is due to the unfortunate curses that was caused to this World
For these ill-curses to be eliminated the great siddhas
have to be looked upon; and as GURU Revered/Followed
By doing that all Difficulties/Troubles will run away


நிர்மலமாம் மூர்த்தியதை உள்ளே வாங்கி
வாங்கியே நின்றுமே வீடுபேறை 
நலமாக சென்றிடவே சித்தம் கொண்டு
கொண்டும் யுகசழக்கில் கொள்ளாது நீ

In Purity get to look at the Moorthi inside
Thus by looking inside is the route for englightment/Salvation
To go there in right way should be your goal
Thus without getting affected by the distractions in the Yuga (Time)


சீவகலை பெற்றிடவே ஆசி ஈந்தோம்
ஈந்தவிதம் இதுகாலம் ஈசனாரும்
இயல்கலைகள் அறுபத்திநான்கினையும் அரங்கேற்றும் விதமாக
நல்தளத்தில் போதனைகள் யாவும் மற்று

Thus blessed to know/attain the life force inside you
During this blessings Lord Shiva Himself
Like a launch Program for all 64 skills 
in this place with out any verses 


உள்ளும் நிறைந்து செல்லும் அருளும் ஈந்தார்
உத்தமமே இது தருணம் எங்கள் வாக்கு
வாக்குமே கோவினது பெருமை தன்னை
வரமாக தான் அளித்தோம் இன்றுஅப்பா


He Just filled inside was his way of blessings to all
The Time now is great for our verses 
Such verse is with Pride about the COW
which we now offer as boon in this place (Maruderi)


கோடானகோடி அவர் உள்ளே நின்று
குணம் ஒன்றாய் நின்றதொரு கோவினுள்ளே
உள்ளான பதிப்பசு பாசமென்று
உத்தமமாய் ஞானத்து தடையும் ஆன


In Million and Million what stood inside
All characters stood-as-one inside the COW
Inside what became is the PATHI PASU PAASAM
For the great Gnana is The hinderance  


தடைகள் எல்லாம் விலகும்தருணம் தன்னை
இதுதருணம் பசுவிதத்து   உரைத்தோம் அப்பா
அப்பனே இது காலம் ஹரியும் தன்னை
அகண்டமதில் எமை நிறுத்தி அலங்காரத்தும்

The hindrances to vanish is the time now
In this moment using the COW I had explained my SON
My SON in this time now the "HARI" is seen
in this Agandam in which you have added me and Decorated     (Note: Gokula Ashtami Day)


யாதொரு குறையில்லை மகனே கண்டீர்
உத்தமமாய் இதுகாலம் தொடர செய்ய
செய்யவே நாங்களும் ஒவ்வொரு தருணமும்
நல்விதமாய் எழுந்திருந்து ஆசி ஈய

There is no problems my sons as u see
with greatness to continue in this place
When Puja gets done here,  we (Siddha and Yogis) at various points
with goodness raise and bless everyone here


மேன்மைப்பட எங்களது அட்சரத்தை
மிகையான நிலையில்லா மகரிஷியும்
மகரிஷிகள் என்றழைத்த பிருகு அத்தன்
அத்தனே எமைதொழுது நின்ற வண்ணம்

With greatness when our Names are pronounced
Who are at different states in Yoga and Not Maharishis Yet
"Maharishi" thus calls Bhrigu-Father
The Great father stood showing reverence to me


நாங்களும் மாறிமாறி ஆசி கொண்டோம்
நலம் பல நீதியுடன் இத்தலத்தில்
மேன்மைப்பட சங்கரனின் வம்சம் ஆன
சதாசிவ மூர்த்திகளாம் நாராயணனும்

Thus we revered and blessed each other
For goodness with great disciplines in this place
Is the Great Shankara's vamsam and
Are the Sadha Shiva Murthis with Narayanan


மேலான பிரம்மனும் பேதமற்றுநின்றதையே அறிந்துநின்று
பாக்கியமாம் அன்னை வாலை தெய்வமதை
பரிபூரணமாகவே ஏற்றுமே சாந்தி கொண்டோம்
சாந்தி கொண்டோம் சாந்தி கொண்டோம்

And  with Great Brahma all (Trimurthis) stood without differentiation here
Such is the Prosperity of mother "Vaalai Goddess" on her behalf
In completeness I take all offerings and I go to Silence
I go to Silence................ I go to Silence....................................
Monday, November 28, 2016

Anger of the Great / யோகியின் ரௌத்திரம்


Do you look at the world critically? No :) ...I Get it.

நீங்கள் இவ்வுலக நடவடிக்கைகளை கூர்ந்த கவனிப்பவரா ?

Many don't view "Important things" as Important in this busy world ( A perennial busy world :)). Its unfortunate how humans have gone far from vital things of reality that help them live/exist.

It's ok to get a little corrupted, Live on chemical foods, GMCrops. My dear Friends ..WAKE UP.. It's got to point, where the quality of life and health is getting traded full-time in the name of growth. I checked with a few friends and acquaintances of mine, while few of them knew what's happening others don't even bother on these issues. Not reacting to these life damaging actions is blamed on silence and maturity. I see this inability and lack of interest conveniently interpreted as Sathvik Guna.

We know that isn't true. How will Silence or Peace stop one from reacting to serious problems that's happening around us and affecting us on a daily basis. Where is the Genuine anger of a human being when injustice is done to living things?  Oh it's probably waiting and watching because nothing visible has happened to them yet. One can wait for something drastic to happen with them or learn from things that has started affecting others in the society.

When you don't care for issues happening to other living beings in the system near you, the cosmos as a system will fail to recognize you, when you need it the most.  It will put you on a life or death situation, which will demand you to even look at small things very critically. Till then it's ok for you to go ahead and Burn Ozone layer, Deforest, Slaughter Animals, in the name of growth and commerce. The greed of the system is already showing up on your Daily food, Seeds, Medications and with every single thing you have at your house now. You have a choice to act upon or continue to pretend as if nothing's happened. That my friend is not the Sathvik Guna but the presence of Tamo Guna in disguise. Inaction can never be Sathvik Guna.

One's inability, indifference and selfishness affecting from seeing the System and it's problems is called Tamo-Guna. So asking no questions and not worrying can't be called Sathvik. It's pretending to be so. The aggression formed by Tamo Guna is destructive

Sathvik is the Supreme's Silence. It is the silence of a Warrior and the peace kept by balancing Justice. When injustice happens to living beings then the Supreme's Warrior Sense of Silence, breaks into Genuine & Constructive anger, which is called the Rowdhram (Rajo-Guna). In this case this is a powerful anger caused from Sathvik Guna that will annihilate the aggression (Rajo-Guna) that was created by Tamo Guna. This Supreme Aggression is the need of the hour

Tamo Guna is eventually Death by Choice and depicted using Buffalo. The head of Buffalo is chopped and controlled by Goddess Durga's feet Symbolically. Those who succumb to this guna will need a fierce shakthi called Durga/ Chandi to overcome laziness, inaction and ignorance. Rest die without action and by their choice.

Registering anger in Social media is not enough because they are not actionable. It needs a place like Ashram or Organization to practice and stand for the need of livings beings and what they deserve. Constructive Anger is put to practice by Yogi and that stands as Base for Pasupatha System. One who Practices the genuine anger of Lord Shiva and stands with supreme for Supporting life is called THE AGHORI / AGHORAN.
Sunday, November 20, 2016

Don't idle..Keep moving Bro/Sis

As Albert Einstein wrote: "It seems as though we must use sometimes the one theory and sometimes the other, while at times we may use either. We are faced with a new kind of difficulty. We have two contradictory pictures of reality; separately neither of them fully explains the phenomena of light, but together they do".

Duality with Non-Duality when put together explains the Phenomenon "Source of Life"

In simple religious terms if you are worshiping a deity then there is a duality. The difference here is the distance between you and the deity. When you start walking towards deity, distance reduces and Vision of Idol increases.

Non-Duality states when the distance gets reduced, both looks same and eventually becomes one Person.(Now Instead of the Idol with its usual looks, imagine the Deity with an Image of yours if you don't understand the statement). Other way of looking at this is; they are not in dual places and dual items having dual distances. They are just non-dual now.

There are only two ways to get there (being Non-dual). 
First one is walk towards it, so you get there. 
Other way is to stand Still to see the Image come to you.

While the later one is done by great Yogis and Siddha, rest of the human race are walking the great distance as mentioned by the first one.

The 2nd one(Later one) is the most powerful Inner Walk (A journey that could only be understood by the Great and Noble Souls). A Route that's Rough and a Journey that's Tough. Externally the still looks can be misleading, however internally the Speed it moves is hard for others to Comprehend.

அவன் சிவனே னு கிடக்கிறான்
சதா இதே சிந்தையா இருக்கான் பார்
சோம (சும்மா இருக்கான் பார்)
இதே கதியாய் இருக்கான் பார்

Hence this Journey is Mis-understood by Commoners as Staying Idle. This is considered as Laziness as the external appearance and actions could be Mis-leading. Stillness is a powerful progression towards non-duality or in a state where there is no duality.

Let me state the difference between Idling and Staying Still. Staying Still takes humongous practices and skills. In a forest and nerve chilling Himalaya a day would be OK for an Idling person.After that the chillness, loneliness and silence and can make them mad in a month. Understand this is not easy.  A person who has practiced to be still can be there for Weeks/Months and Years in place that is dead silent.


For people who can't take the rough journey like Siddhas, will still have to take baby steps and progress further. The steps may be  Bhakthi, Bhajan, Social Service, Ashram Visits and or atleast doing their Jobs properly (Karma Routines). If they don't take small steps in forward direction that is when we call the mind to be "Idling". Now I think it will be easy to identify the difference between Idling and staying still. Unlike stillness the idle mind will make you move backwards in the opposite direction. The mind thus has to be constantly engaged with a target/idol/image/Destiny or a Goal in order to keep one walking forward. It is a huge sea to swim but the only choice is to move forward whether it is slow or fast.

In order to walk/swim the support of supreme will be required as mentioned by Thiruvalluvar below.


பிறவிப் பெருங் கடல் நீந்துவர் நீந்தார் 
இறைவன் அடி சேராதார் None can swim the great sea of births but those
who are united to the feet of God.


Keep moving ...Don't Idle.


Thursday, November 10, 2016

Thus Spake Agasthya @ Maruderi on Dhanvantri Puja

ஷண்முகனின் பொற்கமல பாதம் போற்றி
சாத்திடுவேன் அகத்தியன் சீவ வாக்கை
வண்ணமுறும் பிருகுமகன் குடிலம் தன்னில்
வாகடத்தின் அதிபனான தன்வந்த்ரி பூசை

With Obeisances to golden feet of Shanmuga
I (Agasthya) will Adorn the Jeeva Vaakku
In the Vivacious Bhrigu's Ashram @ Maruderi
On Puja of Dhanvantri, "The head of Greater-Medicines"

பூசையது கண்டுஉணர்ந்தும் கேட்டுணர்ந்தும்
உளம்மகிழ்ந்து நின்றதொரு சித்தர் கூட்டம்
மாசில்லா நின்றதொரு மாலவன் தான்
மகத்துவங்கள் அளிக்குமொரு சித்த மூத்தோன்

On hearing and seeing this great Puja and Yagna
Stood and enjoyed a larger group of Siddhas
Without Flaw stood the Malavan himself
Giver of Greatness is the Eldest Siddha of Medicines


மூத்தோனாய் யாமிருந்து வாக்கு தன்னை
மொழிகின்றோம் இன்றுயெம்  மக்கள் அறியவேண்டி
வேண்டியதோர் விக்கினங்கள் அகற்றி வைத்து
வினைத்தனையே வேரறுக்க ஒன்று கூடி

As Eldest among Siddhas, I now pronounce verses
so It becomes easy for my people to understand
Eliminating the hurdles for those who prayed
To removes the bad karma and its roots with togetherness (All people coming together)


கூடியுமே இன்று நாள் ஏற்றபூசை
குறைவரவே ஆசி தனை வேண்டி நின்றீர்
நின்றதொரு காரணத்தை நாங்கள் கூற
நிர்மலமாய் பிருகுஅவன் குடிலம் தன்னில்

Together today on the Participated Puja 
Many Prayed requesting for this Blessings (Earlier)
Thus to understand the background of event, We state
In the Highly Pure State at Bhrigu's ashram


நாங்களும் எழுந்தருளி காலம் காலம்
நலம்பல தான்அருளி நின்றோம் அப்பா
அப்பனே இன்றுரைத்த காலம் தன்னில்
அருணனவன் நீச்சமுற்று இருந்த தோடம்

We continue to raise time after time (In agandam)
And bless all for many things my Son
This to say in this period and day my song
When  the effect of sun is considered down (that can generate illness)


தோடங்கள் தனைப்பற்றும் பிணி குற்றங்கள்
தான் விலக சிந்தித்து பூசை கொண்டீர்
கொண்டவிதம் சித்தர்களும் மகிழ்ந்து ஏற்றி
குருபலர்கள் ஒன்றுகூடி இத்தலத்தில் வந்து

Thus on Illness and Diseases that inflict us with problems
To get cured from that was the thought for this Puja
Thus Siddhars were happy the way event was conducted
With Many Gurus coming together @ Maruderi the place was filled


வந்தமே யாதொரு தோஷம் அன்றா
வாகுடத்தின் ஆகுதியியை ஏற்றான் மூத்தோன்
மூத்தோனாய் நின்ற தொரு தன்வந்த்ரியை
முழுமனதாக வணங்கியர்க்கு அகத்தின் பீடை

Hence all the Negativity (Doshas) will stay Away
the Elder-Siddha of Medicine happily received the Oblations 
As Elder stood the Great Dhanvantri and
For those who Prayed with Pure Heart, the inner rooted diseases


பீடையெல்லாம்  தான்விலகி போகும் என்று
பித்துநிலை வேரறுக்கும் தருணம் அப்பா
அப்பனே மைந்தர்களின் அறிவுரையை
ஆசானாய் இன்றுநாங்கள் உரைப்போம் சொல்வோம்

Time for the Rooted diseases to be cured and
Eliminate issues related to Mental illness
My son on the advises to our-sons(people)
As Guru today we will Preach and Say

சொல்லுகின்ற பிருகுமுனி வாக்கு தன்னை
சூழ்ந்திருந்த மானுடர்க்கு உரைக்க கண்டாய்
இக்காலம் தனில் மாந்தர் வாழ்ந்தகாலம்
எடுதியம்பா துயரங்கள் விலக்க வேண்டி

What I say is the Vaaku/Verses of BhriguMuni
for the people who are surrounded and hearing
People live in such an age and time (This period)
To cure problems that are so intense/bad and hard to express


வேண்டியே தவநிஷ்டை கொண்ட எங்களை
வணங்கியே பலமாந்தர் நித்தம் நித்தம்
நித்தமமுமே வேண்டி நின்றபொருட்டுமே தான்
நியமித்தோம் இத்தலத்தில் பூசை தன்னை


People Pray to those who do Penance Like us
Thus prayed many daily and daily (on a daily basis)
Due to that Daily Prayers was the reason behind the Event
Hence we planned for this Great Yagna in this place


தன்னிலே சித்தர்முறைக்கு உகந்த வண்ணம்
தளராத நவ  மூலி சப்தமூலி
அறியாத மூலிகையின் ரகசியத்தை
ஆற்றலை கண்டார்கள் வந்தோர் தாமும்

As per the Disciplines and procedures of Siddhars
The herbs of Nava-Mooli and Saptha-Mooli
The unknown Secret of the Mooli's
Power was recognized by the people who visited


தன்னிலையில் பிழையில்லை குற்றமில்லை
தனமகளும் தாமெழுந்து வரத்தை ஈந்தாள்
தன்னோடு வந்ததொரு சொதிரன் என்று
தட்பரனை வணங்கியே நின்றார் அப்பா

In its style to say there was no flaws or errors
The great Mahalakshmi arouse and gave a boon
as the brother (Dhanvantri) who arouse with her
and worshipped the Supreme here my Son


அப்பனே இதுகுறைகள் எதும் இல்லை
அழகான மார்க்கமதை பற்றி சென்றீர்
சென்றவிதம் இன்னுமொரு புதுமை கேள
சக்தியோட பாகமதை மீண்டும் என்ன

My son there are no shortcomings in way things were done
As you all follow the Beautiful Maargam (Sanmarga of Siddhars)
The way it headed let me tell one more new and interesting thing
The Sakthi's power to repeat things like this again


மேலான பூசைகளும் இத்தலத்தில்
மிகுவிமர்சையாகவே நடத்திட சித்தம் கொண்டார்
கொண்டவிதம் இது கூடி மாந்தரெல்லாம்
குறிக்களவு கடந்து யாமே அனுப்பிவைத்தோம்


With more Pujas of higher quality in this place
and decided to execute them in a grand manner 
The event and the way people visited Maruderi 
beyond said list was orchestrated and sent by us. 


இவ்விடத்தில் சங்கடங்கள் யாதும் கொள்ளா
இறைநிமித்தம் என்றே சேவை கொள்வீர்
வந்தோர்க்கு உணவு ஈவும் வாகடமும்
வருஷிக்கும் இத்தலத்தில் தோடம் இல்லை

In this place without any Type of worries
Do your services as that is God's wish and Need
And Offer Food and Medicine to all who visit
The produces(Food) in this place has no Negativity (Dosha) in it


ஓர்துளி அன்னமது கிட்டினால் கூட
உதிரத்தில் அதுக்கலக்கும் திண்ணம் அப்பா
உதிரத்தில் கலந்ததொரு சத்து எல்லாம்
உன்மத்த குற்றத்தை போக்க கண்டோம்

Even if one drop of food gets consumed 
It will for sure mix in the blood my Son
All that mixes into the blood has the Power
to cure even the deepest issue of Minds.


கண்டதொரு கண்மூடி தவங்கள் செய்யும்
கருத்தர்கள் தனை சூழுந்து சிந்தைகொண்டு
கொண்டுமே ஆசியும் ஈந்தார் அப்பா
குறையொன்றும் இல்லையென்று பகரச் சொன்னார்

Realized who close their eyes and do penance
Surrounded me with their deep thoughts
gave their blessings to all my Son and 
Asked us to share "That there were no errors/missings"

சொன்னவிதம் நந்தியும் இன்று நாளில்
சுருக்கமாய் ஒரு வாக்கு பகரக்கொண்டோம்
கண்டதொரு கயிலாய பூசைக்கு ஒப்பாய்
கருத்துடன் செய்வதற்கு யார் உபதேசித்தார்

Also Said Nandhi Devar in this very day
Had a Short Dialogue exchange with me
Expressed his surprise that "Puja looks similar to that of Kailash"
and asked who gave these details to do this so effectively.

என்றுமே வினவியே நந்தி கேட்க
இக்கணம் பிருகுமுனி மகிழுந்து சொன்னார்
அறியாத மானுடர்க்கு அறங்கள் தன்னை
அறிவித்து நின்றோமே அப்பா என்றார்

Thus Questioned the great Nandhi on this
With Joy Bhrigumuni Replied 
"For those who are unaware of Formalities
I expressed how to do this"

யென்றவிதம் நந்தியும் மகிழ்ச்சி யோடு
ஈசனவன் ஆற்றல்களை எடுத்து செய்து
செய்துமே தீர்த்தமதில் அமர்ந்து இருந்து
சுகமளிக்க சித்தம்கொண்டோம் என்று சொன்னார்

 Nandhi devar with happiness now expressed
" The Power of Lord Shiva was taken and made
 Thus made and hence I sat on Theertham (Water source)
To offer Pleasantness and that was my determination today"

சொன்னவிதம் மாந்தர்களின் பாதம் தன்னில்
வருவித்த தீர்த்தமெல்லாம் கங்கைக்கு ஒப்பாய்
ஒப்பான புனிதமதை அளித்தது அப்பா
ஒருகுறையும் அண்டாது இதுமேல் மக்காள்

As said in the feet of People who visited
in the washed feet the Theertham was equivalent to GANGA
and gave the same out of divinity (similar to a wash in Ganga)
Henceforth no problems will come near my kids

மக்களே அறியவே இன்று வாக்கு
மொழிகின்றேன் என்மார்கம் கொண்டோர்கெல்லாம்
எல்லாமே மாயையில் இருக்க இருக்க
இத்தருணமதில் விழிப்பு செய்ய கண்டோம்

My Kids for you all to understand is my verses now
I pronounce For All those who FOLLOW in our SIDDHA MARGA (The path of Siddhas)
All that Which is in, IS IN Maya
In this Moment we saw the Awareness Created

நூலிலே பொருளிலே தேடிடாமல்
நல் கருணை உள்ளங்கள் தனிலே நின்று
நின்றுமே சித்தர்களின் மார்க்கம் தன்னை
நிர்மலமாய் அன்னதர்மம் ஈயச் சொன்னோம்

Don't Look & Search for meanings in the book
and Stand by the Kindness in Your Hearts
Standing by the path of the great Siddhas
With Pure Mind asked you to do the Anna Dhana


சொன்னவிதம் இத்தலத்தின் பூர்வீகம் தன்னை
தன்னையுமே உணர்ந்துமே தாவர சங்கமத்தை
கண்டுணர்ந்து  பொலிவாக்கி   செய்வீர் மக்காள்
இதுவே சித்தர்க்கு செய்யும் சேவையாகும்

As said the heritage/Legacy of our land is to
Understand the Finer details of Herbs and Plant Families 
Research Analyse and with Clarity Use them My Sons  (For Medicines and Yagna)
This is the service that you can do for Siddhars


ஆனதொரு சிறுஉயிர்கள் போற்றி செய்து
அகத்தியனின் வாக்குப்படி தயை கொண்டிருக்க
எவ்வுயிரும் உங்களுக்கு சாதகமாய்
இருக்குமென்று அகத்தியனும் வாக்கு சொன்னோம்

By that even smaller lives (Ant, Small Birds) will praise you
This is my (Agasthya) savings, to show compassion
Thus all living being will favor your deeds
So is my Versus (Agasthya's versus)

சொன்னோனும் அசூயையில் நின்றிடாமல்
சித்தரென்றும் பித்தரென்றும் பேதகம் பாரா
எவ்வுயிரும் ஒன்றாக நினைத்து விட்டால்
ஏதுக்குறை இல்லையப்பா கர்மம் தீண்டா

As said without being Prejudiced/Jealous
Never differentiate between Siddhars and Pitthars
If all life-forms are thought/Realized as One without differentiation
there will be no-issues and karma won't touch you


தீண்டாத விஷம் அப்பா சித்தருக்கு
திறம்படவே கர்மமும் அணுகாது இருக்க
இருக்கவே பலஉயிரை போற்றி காத்து
இத்தலத்தில் தயைக்கொண்டு இருப்பீர் மக்காள்

It is a poison that does-not affect Siddhas
Thus for karma to Stay away from you
Do cherish all life forms and Protect them
With Compassion live in this place my sons

மக்களே ஷண்முகனின் ஆசி வேண்டி
இத்தலத்தில் எழுந்தருளி இன்று வாக்கு
சொன்னதெல்லாம் சித்தநிலை உலகுக்கு அறிய
சீவர்களின் உள்புறமும் இருந்து காக்க

My Sons to-get Blessings of Shanmuga (Six Faced Lord)
This is the verses for that in this place
Whatever said on Siddha-state is for world to understand
And to also save the people (practitioners) from the Inside


வல்லமையாய் ஈசனும் இயங்கும் வண்ணம்
வருவானே சித்தரவர் உருக்கொண்டு தான்
கொண்டுமே இதுக்காலம் சிவனே சொல்ல
கருமத்தின் குறைபோக்க வரும் ரூபம்தான்

With Greatness the way Lord Shiva Operates
He comes to the world in the form of Siddha
In this time and moment as Lord Shiva himself Says Now as
A Physical form to reduce the problems of Karma
தான் ஆன கபால தாரியாக
கங்கைக்கு அதிபனான பைரவன் போல்
போலுமே வந்துமே அகந்தை தன்னை
புறம்யெடுத்து ஈசனை போல அழிக்கக்கண்டு

Is me as the Kabala dhari Form
As the Head of Ganga the Bhairava
comes and thus eliminates the Ego
by bringing out externally and destroy like Lord Shiva

மாயையே பற்றாது  யிருக்க மேலும்
மகத்துவத்தை அளிப்பார்கள் யென்று சொல்ல
சொல்லவே இத்தலத்தின் பூசை நெறி
செழிப்பாக நாங்களும் ஆசி யீந்தோம்

To not get inflicted by the Maya 
To say will give all the greatness 
To tell the Pooja discipline of this place
will prosper is our blessings 

நல்லதொரு ராஜகுணம் கொற்றவன் போல்
நாங்களும் தொழுதேற்றும் பிருகு மைந்தன்
மைந்தனே சிவனுடைய செய்கைபோல
மகத்துவங்கள் அளிக்கவே  இத்தலத்தில் மாறாது யாவரும் வழிபட்டு --- மேன்மைபல தாம் அடைவீர் ஆசிவாக்கு முற்றே

With the Great Character of King and like the Emperor
is whom even we praise and do Obeisances , Son- BHRIGU
His action are similar to that of Lord Shiva
to provide greatness in the place and for everyone to visit and Pray
To attain more greatness is my Blessing Verses today.Wednesday, November 2, 2016

Thus Spake Dhanvantri @ Maruderi


உயர்ந்ததோர் பெருவழியே சோதி தன்னை
உணர்வுக்கு அப்பாலே நின்று காக்கும்
ஆதியாம் பரம்பொருளின் பதத்தை போற்றி
அறிவிக்க அவுடதத்தின் நிலைகள் தன்னை

The highly regarded LIGHT of the Vast-Path
That Guards us and is beyond Senses
To the Feet of Supreme Originator  I salute
and express the greater states of medicine


மேலான மானுடங்கள் துதித்து இன்று
மருந்தின் வகை யாகமதை அருளிச்செய்ய
செய்யவே எத்தனித்து பிருகு தானும்
சென்மங்கள் பலதுதனில் இருந்த கர்மம் 

Adored by Noble human-beings (@ Maruderi) today
To do Yagna of Medicinal Herbs and get blessed
Thus endeavored the Guru- Bhrigu
On karma that was accumulated by many births


கர்மத்தை கொண்டுமே வாழும் மாந்தர்
கலக்கங்கள் தீர்க்கவே புவனம் தன்னில்
சோதியில் எழுந்தருள அழைத்து நின்றார்
சுத்தமுள்ள வைராக்கியம் கொண்ட மகான்

With the Karmas the Human race continues to lives
To eliminate the confusion in this Land
He Invited me to join the Light (Agandam @ Maruderi) and bless
He A Guru of Extremely-Pure-Will-Power (Vairaagya)


மகானாய் ரிஷிவர்கமாய்  ஈசனுக்கு  அம்சமாய்
மகத்துவங்கள் கொண்ட எமது மாலவரின்
பிறவியதிலும் பற்ப்பல வடிவம்கண்ட ரிஷிதான்
பிருகு மாற்றமில்லா கணிதத்தில் உயர்ந்தவன் தான்

As Mahaan (Noble Soul), As Rishi (Meditating Lineage) and As Eshwar's Amsa (Lord Shiva's Amsa)
As my Lord Malan's Maha-ttuvams
In his (Malan's) Births as Rishi who also took multiple Forms
is The Bhrigu an unflinching expert of Mathematics


தானென்ற நிலை கொண்ட மாந்தர்களை
தர்கித்து சோதிக்கும் குணம்தான் உண்டு
உண்டு அவர்களை சோதித்து உண்மையை
உணர்த்தவல்ல குரு தான் அப்பா


On Human-beings who are self-centered
Has a Nature to debate and Test them
Yes after testing, makes them realize truth
Such is the class of Bhrigu, my Son


இப்புவனமதில்  மண்டி கிடக்கும் மாய
தன்னை உணர்த்தி உத்தம நெறி தன்னை
அறிவிக்க மீண்டுமே அவதாரமாக சோதியில்
எழுந்த அருள சித்தம் கொண்டார் 

In the world that is infested with Maya (Not relevant to Truth)
To reveal and spread the best principles
and Pronounce, Has wished to take the Avatar of Jyothi (Again)
Thus he decided to raise and Bless


கொண்டவிதம் பல  எல்லை இருந்திட்டாலும்
குறித்திட்ட சட்டத்திட்டம் அகோரன் தன்னை'
தன்னையுமே மருத்துவத்தின் தாயும் தந்தை
குணமான தன் எல்லைகொண்டு இயங்க 

As he decides though there were many of his places
The Principled, Lawful, Decisive and planned AGHORA (Bhrigu)
As Medicine's father and mother (Per song suits both: Dhanvantri and Bhrigu:)
Decided to take a space for him to operate as he wants

இயங்கவே இத்தலத்தை தேர்ந்து எடுத்து
இயல்கின்ற பூசை தனை வகைப்படுத்தி
வகைப்படுத்தி லோகமெல்லாம் அறியவேண்டி
வாக்குதனை அருளிசெய்தார் மகிழ்வே கொண்டோம் 

To operate he chose this place of Maruderi
and categorized Puja principles that are Possible
Grouped thema and announced to the world
On hearing his blessed verses I was happy

கொண்டதொரு கதிர்நீச்ச திங்கள் தன்னில்
குறைவரவே புனர்பூசமதில் உபய ராசிதன்னில்
தன்னிலே எழுந்தருளி கடத்தில் அக்னியில்
பூரணமாய் ஈந்ததையே ஏற்று கொண்டோம்


In the month of Aippasi (Tamil Month)
on the star of Punarpoosam in Ubaya Rasi
to raise and bless from Agni (in Yagna)
Accepted everything that was given in Totality

கொண்டவிதம் மாந்தர்களின் சிரமம் தன்னை
குறிப்பான மழலையர்கள் பிணிகள் போக்க
போக்கவே வருந்தியே  இட்ட பொருளால்
பிரம்மை யென்னும் மயக்கத்தை அறுக்கவல்ல

Thus accepted the problem of people
especially to cure illness of Children
with worried-mind goods dropped in Yagna
can cure the acute state of mind


வல்லதொரு ஆசிகளை இன்று நாங்கள்
வகுத்து ஈந்தோம் மழலைகளுக்காய் குற்றம்போக்கி
மழலையென்று குறிப்பது யாதென்றால்
மானுடத்தின் அறியாமையில் வீழ்ந்துகிடக்கும் யாவருமே மழலையப்பா 

We gave firm blessing's today
categorically for children to attain cure
what I mean by Children here is
all those who are subject to ignorance

பூரணமாய் இன்றுமே நிறைந்த சித்தம்
புளகாங்கிதம் கொண்டோமே அறியக்கண்டாய்
கண்டதொரு சீந்தில் என்னும் மருந்துதன்னை
காலத்தில் வகைமறந்து நின்றார் கண்டோம் 

with completeness today there was fullness of sitham
took a higher state and you have seen that
Thus the medicine Seenthil (Amritavalli)
has been forgotten and I know that

கண்டதொரு சாகாத மூலி அப்பா
காலம் நிலை கடுமையதை கடந்து  வளரும்
ஆயிரம் பிணிபோக்கும் சீந்தில் யப்பா
அதற்குரிய மகத்துவத்தை அறிய சொன்னால் 

Known/Understood immortal herb my son
That stands beyond time, toughness and exists
Cures a thousand diseases Oh Son (Seenthil/AmruthValli/ Guduchi)
To say its medicinal properties and know


சொன்னவிதம் பெண்நோயும் நரம்புநோயும்
பூரணமாய் கொள்வதற்கு இதுவே சித்தம்
சித்தப்படி இன்றுமே வாகட தலைவனாக
செப்புகின்றோம் உங்களுக்கு ஆசி தன்னை 

As said for diseases in nervous system
to consume it for full cure is the intention
Thus today as  the head of Medicines
I express by blessing to you all as

ஆசி தன்னை கம்பீர வாக்குதன்னில் அறிவிக்க
ஆத்மம் அது  உணர வேண்டி
வேண்டியே செங்கோல் ஏந்திநின்ற அய்யன் என்று
அம்ரித கலசம் கொண்டுமே ஆட்சிசெய்ய 

Is my blessing and I announce in Bold Verses
To understand and realize the Athman
Called as the sire who hold's the King's staff and
Rules using the Amritha Kalasa

செய்யவே இன்று ஒரு வாக்குச்சொல்ல
சித்தநிலைதனிலே அமிர்தம்யெல்லாம் சீவனுக்குள் இருக்குதப்பா
கலந்திருக்கு கர்மமும்தர்மமும் ஒன்றாய் நின்றால்
கருத்தறிய  முடியுமோ மானுடங்களே  

Let me tell the Verse of the day
In Siddha-state Amrit is inside the Jeeva
united as Karma&Dharma ; If united together -
-Can that Crux be understood by humans.?

உத்தமாய் இருநிலைக்கும் ஒன்றாய் நின்று
ஆக்கினையால் ஆட்கொண்ட விதத்தில் தானே
தான் இதுகால் மானுடங்கள் தடுமாற்றத்தில்
தன் குறையை பிறரிடத்தில் கேட்டுநின்றார் 

With greatness both states come together
due to sensual pleasure affecting the Aagnya
These days Humans are disoriented
For their own issues seek&wait for solutions from outsiders

தனுக்குரிய உணவையும் ஆற்றல்களையும் பிறர்க்கீந்து கையேந்தி நின்றார்
சுயமாக வாழ்வதற்கு அனுப்பிவைத்தோம் சுத்தமத்தில் மாயைவிழுந்து
தன்பொருட்கள் யாவையுமே இழந்து நின்று
தயைவேண்டி இது காலம் வரத்தை வேண்டிநின்றீர் 

After giving/wasting away the food and their energy they are asking for Help like Alms
We sent you to be INDEPENDENT: But in Pureness fell MAYA
Due to which all the things possessed (in self) were Lost
Expecting Sympathy NOW you are asking for boons/cures :)

உத்தமமாய் ஞானபூமி சித்தர்கள் வாழந்ததொரு திராவிடதேசமதில்
அகத்தியனும் இன்னும்பல சித்தர்கள் தானும்
அணிவகுத்து ஆசிரமம் தானமைத்து உத்தமமருந்து விதிகளை
உயர் வாக்குகளை மறையாமல் ஈந்தார் அப்பா 

In the Philosophical Land of Siddhars who dwelled in South (Dravida Desa)
Were Sage Agasthya and other Great Siddhas
Who created Multiple Ashrams and Formulated Rules of Higher Medicines
Gave directions and details without hiding them,   my SON

அவ்விதமே புள்ளிருக்கு வேலூர் தலத்தில்
அழகுபடயாம் அமர்ந்து முருகனின் ஆற்றலை வேண்டி
நறுந்தமிழில் நாமகிழுந்து நின்றோம்
நல்லபல ஆகுதிகள்பெற்று நிலைத்திருந்தோம் அப்பா 

In that Manner in Pullirukku Velur ( Vaitheeswaran)
with beauty I sat in need of Muruga's energy
and with happiness hearing the sweet Tamil Verses
Received great Agudhi and stood there Always

இக்காலமதில் மாந்தர்கள் துன்பம் போக்க
இன்றும் அத்தலத்தில் சூட்சமாகநின்று அருளாசி ஈந்திருக்கோம்
அதற்குரிய நிலையொப்ப  இத்தலத்தில் அணிவகுத்து என்றுமே நிரந்தரமாய் பிருகுமுனி நாளதிலும் நல்லதொரு
ஆசிஈய மருந்திற்கு ஆற்றலை ஈந்து நிற்போம்
This Period for human's to eliminate their Worries
Even today (Vaitheeswaran)) in hidden form are my blessings
Equivalent to that @Maruderi we will assemble always including Bhrigu's day (Rohini Star)
Will bless and Energize the Medicines going forward

நின்றதொரு பல எல்லை மாந்தர்கள்
நிச்சயித்து இத்தலத்தில் எம்மை வேண்டி
வேண்டியே நீரெடுத்து அருந்தி சென்றாலும்
வினைகள் விக்கினங்கள் தீரவல்லது என்று ஆசியீந்தோம் 

Stood here are people from different places (District, States and Country)
in the designated place venerating me
by revering and taking water or consuming
can cure from diseases and suffering is my blessings

பூரணமாய் மந்திரத்திற்கு பலனும் இல்லை
புரிந்துயுணர்ந்து யிடும்  ஓர்பொருளுக்கு வலிமையுண்டு
இத்தருணம் மலடு குற்றங்கள் கொண்ட மாந்தர்கள் பல வந்திருக்க
காலத்தில் சந்தான குறை போக்கும் பஞ்சம ஸ்தான குறைப்போக்கும் 


Fullness is obtained not just by Mantra
To understand, realized and then drop the items in Yagna has more Power
This point as I see many people with infertility have reached this place
For progeny and removal of issues with 5th house blessed are all


புத்தி புண்ணிய பூர்வபுண்ணிய குறைகள் நீங்க இத்தலத்தில் ஆசி ஈந்த விதம் யாதொரு பிணி குறைகள் அகல
பூரண பூரணமாய் என் அவதாரமான விஷ்ணுவையும் திருமகளையும் வேண்டி நல்ல பல ஆசிகளை  ஈந்தோம்.
நவின்றது சித்தன் சித்தர்களுடைய அருளால் வேண்டுதலால் சந்தியா காலமதில் உரைக்கும்  வாக்கை கூர்ந்து கவனித்து கூர்ந்து கவனித்து கூர்ந்து கவனித்து
குறை பல போக்கி வாழ்வீர் ஆசி பல முற்றே 


Intelligence issues, Previous Karma issues to be removed in this place, blessings in this place to cure all types of illness and diseases
By Complete Completeness avatar of Vishnu and Thirumagal in my mind all blessing was given to people here
Thus says the SIDDHAN, by the Grace of Siddhas in this evening... what I have said FOCUS my VERSES, FOCUS my VERSES, FOCUS my VERSES
to remove many obstacles and live properly..so are my blessings and thus I end