Wednesday, May 27, 2015

வாக்கு-4 (96 தத்துவங்கள்)

"தத்துவம் எல்லாம்"  நமக்கு  "உயிர் உடலெடுத்த" உண்மையை  உணர்த்துவதே.

அக்தாவது ...அண்டத்தில் இருந்து பிண்டம் உருவானதை..., பீஜம் என்னும் கருவிலிருந்து கோசம் உருவானதை..., ஒளி-ஒலி மூலமாய் கொண்டு நாம் உருவானதை விளக்கும் ஒரு உடலும்-உயிரும் சார்ந்த அறிவியலே. தத்துவம்- That-becomes-U என்பதே பொருள் . இந்த அறிவியலை சித்தாந்தம் என்று சித்தர் உரைப்பர். இந்த சித்தாந்தம் என்னும் அறவியலில், சைவம் நம் முன் வைக்கும் விளக்கும் - 96 தத்துவங்கள் (Inner + Outer).

ஓர் பொருள் (அகரமான உயிர் ) கரு , 96 தன்மை உடைய விருட்சமாய் பிரிந்து விரிந்து மனிதன் ஆகின்றான்.  விளக்கம் விளங்க ஆய்ந்து அறிவது சிறப்பு. இல்லையேல் உயர்ந்த உண்மை இருந்தாலும் ,அதை தெளிந்து உணரும் வாய்ப்பு கடைசி வரை ஒருவர்க்கு இல்லாமல் போய் விடுகிறது. ஆய்வே விசாரம் எனப்படும். விசாரமே ஞானத்திற்கு வழி வகுக்கிறது.

நாம் இந்த வலை பதிவில் 96 தத்துவங்களில் உள்ள  "4-வாக்கு" என்பதை மட்டும் ஒரு சிறிய ஆய்விற்கு இப்போது எடுத்து கொள்ளலாம். வாக்கின்  அதிபதி கலைவாணியே ஆகும்.


விந்து, நாதமே தத்துவத்தின் பிரதானமாய் உள்ளது. நாதமே ஒலி வடிவமாய் உள்ளது . சப்தம் வாக்கின் வெளிபாடு தான்.வாக்கினை  நான்காக பிரிக்கிறது சைவம். அதாவது 

1) சூக்குமை (அல்லது) பர 
2) பைசந்தி 
3) மத்திமை 
4) வைகிரி 

சூக்குமை(பரா) - ஒலியின் முதல் நிலை பரத்துடன் சேர்ந்து நிற்பதே. ஒலி யானது ஒளி உடன் சேர்ந்து உள் நிற்கும் இடமே சூக்குமை அல்லது பர எனப்படும் . இதனை பரநாதம், சூக்கும வாக்கு  என்றும் உரைப்பர் 

பைசந்தி - பர நாதம் என்பது அதிர்வாகி (frequency) உணரும்/காணும் வகையாக மாறுகிறது. நாதமும் + உணர்வும் கலந்து இங்கே நிற்கின்றது 

மத்திமை - ஒலி இங்கு பிராணன் உடன் கலந்து ஓசையாய் மனம் மட்டும் கேட்கும் வண்ணம் நிற்கின்றது 

வைகிரி -  ஒலி இங்கு உதானன் உடன் கலந்து. இங்கிருந்தே ஓசை  தூல நிலை சப்தமாய் புறம் எழும்பி கேட்கும் தன்மை பெறுகிறது 


வாக்கின் இந்த நாலு நிலைகள் தச வாயு, ஆதாரங்கள், மனதின் அவஸ்தைகள் என்ற மற்ற விசயங்களையும் தொட்டு நிற்கிறது. ஒலியை பிடித்து கொண்டே பர நிலை அடைந்ததோர் உண்டு. 


"தேகமதில் ஒளி ஒலியின் அளவை மாற்றி 
   தோன்றும்பிணி மறைப்பு மாயை யாவும் வென்று 
 தேகத்தை தூய வடிவமாக்கி மேலாய்   
   மேலாய்  சித்தி பெற்றோர் கோடிகோடி "  ----------------நந்தி 

"சத்தத்தின் உள்ளே சதாசிவம் காட்டி" ----- அவ்வை உபயோகமான சில URL :Friday, May 15, 2015

BHRIGU ARUL NILAYAM - PART 1


WWW.BHRIGUAN.ORG an organization that will renew guru bhrigu and siddhar practices - 


The “Bhrigu Arul Nilayam” is an organization that works towards the welfare of mankind. The core focus of the org is oriented towards 3 main activities which are
1.     Siddha medicine (Research & formulation), treatment and training.
2.     Mind-Skills (Exploring manuscripts, Practicing techniques and Publishing texts) of Siddhars
3.     Food sharing (Anna Dhanam) 

The science of "self" is about the mind and body. Thus it is important to understand the physical and mental form of human being. More important than that is to know who siddhas/Siddhars are.
Siddhars are altruistic personalities who are geniuses of mind, mavens of medicine, experts in metals and masters of nature elements like Space, Air, Fire, Water and Earth. The 2 ends of Maths, the zero & infinity are hard to comprehend for a human mind.  Anything between these 2 points are visible, definable and hence understandable. The same holds good for the following line too. From bareness manifests boundless atoms, which has created all things that constitutes the universe.  This absolute progressions elusive for humans, are understood only by Siddhas. This ability of Siddhars allows them to understand, the inheritance of prime source/nothingness that mutated and transmutated into billions for millions of years. All these get fathomed by the great siddhas.
Siddhars thus have a clear and factual explanation of how our inner life manifested into the tangible physical form and subtle mental forms. This brings out the physics, chemistry and biological aspects of human body and their relations in a more comprehensive way. The mankind has reached great heights, yet there stands a huge gap between the factual self v/s present knowledge of self. What is understood till now is declared as science and the gap is unknown. In other words understood is logic and remaining is magic for today’s beings.

Our organization with Guru Bhrigu and other Siddhas guidance are determined to make a change in life of people seeking truth and those willing to take the direction of factual self. We are here to “mind the gap” and help bridge knowledge for seekers.
will continue....

Sunday, May 10, 2015

மெய்கண்ட தேவர் / Meikanda devar

மெய்கண்ட தேவர் 


மெய்கண்ட தேவர்


மெய்கண்ட என்றால் உண்மையை கண்ட என்பது பொருள். சுமார் 1300 ஆண்டுகளுக்கு முன் சுந்தரர் ஞானம் பெற்ற தலத்தில், 780 வருடங்களுக்கு  முன் வாழ்ந்தவர் மெய்கண்ட நாயனார். இந்த தலத்திற்கு பெயர் திருவெண்ணெய் நல்லூர் ஆகும்.

பக்தி என்னும் நிலையை தாண்டி, தான் யார் என்னும் கேள்விக்கு பதில் அளிக்கும் அறிவே சித்தாந்தம்.

சைவ மதத்தை தழுவி ஞான நிலையை அடைபவர்கள் "சைவ சித்தாந்தம்" என்னும் உயர் அனுபவத்தை நம் முன் வைக்கிறார்கள்.  அதன் ஒரு பகுதியாக 12 முதல் 14ஆம் நூற்றாண்டில் தமிழ் நாட்டில் தோன்றிய பாடல்களே மெய்கண்ட சாத்திரங்கள். மொத்தம் 14 சாத்திரங்கள் உள்ளது, 4 பெயர்களால் ஏற்ற பட்டுள்ளது. இதனில் மெய்கண்ட தேவர் எழுதியது 12 சூத்திரங்கள். இவர் குருவின் பெயர் பரஞ்சோதி முனிவர்.

மெய்கண்ட தேவர் ஜீவசமாதி 


Click here for>>சிவஞானபோதம்-தமிழ் 
Click here for>>சிவஞானபோதம்-English 

மெய்கண்டார் ஜீவசமாதி திருவெண்ணெய் கோவில் அருகே உள்ளது. ஆதீனத்தில் இருப்பதால் வாசல் மதியம் மூடுவதில்லை. தியானம் செய்ய ஒரு அருமையான இடம். இதை எழுதும் பொது ஈஸ்வரபிரசாத் அய்யா சொன்னது நினைவுக்கு வருகிறது..... .
"மெய் என்ன என்று உணர்வே இந்த மெய். இது மெய்"

Click here for>>மெய்கண்ட தேவர் வரலாறு 
Thursday, March 26, 2015

Thermodynamics and Siddhars


I graduated as a Mechanical engineer before 20 years. @ that time Thermodynamics was a tough subject and required better understanding. Hence I decided to attend special sessions of a professor in Bangalore, to pass my college exams. During this course there was a specific session on law of conservation :  "Energy can neither be created nor destroyed".To make this whole session interesting, the professor quoted us with incidents about a known mystic in Whitefield, Bangalore at that time. The mystic had a strange ability to generate items like wrist watch (proper one) from air/space and passed it on to his visitors. This was a pretty frequent happening during his addressing. However every single time the branding details like HMT, Titan, Made in India etc was there on the product without fail. Stating these the professor put forward a question "If the product was pulled out of space ,why was the brand and other details, which we see in a showroom are a part of this product. Should it not carry the name of the Mystic". A conclusion to that discussion in our session that day was. He was able to port an existing mass from one place to other and show case it to visitors, however was not responsible for creating it"

This session made me think on the particular thermodynamics law deeply. Let's talk little bit of science here, as it is necessary for the topic.

LAW : "Energy can neither be created nor destroyed "

  1. Energy  is :  Defined as the ability/capacity to do work
  2. Work is : Energy transfer by force
  3. Power is : Is the rate of doing work
ΔE=q+w

( Any change in internal energy = heat(q) that flows across boundaries + work(w) done on the system by surroundings)

Let's try and see how this science is in line with Siddhars/ Ancient Texts

Nâsato vidyate bhâvo, nâbhâvo vidyate satah....Bhagavad Gita

Meaning of above phrase:There is no becoming of what did not already exist, there is no unbecoming of what does exist. 

This in other words are in line with the law "energy can neither be created nor destroyed". It also means the sources of energy was ever existent. When it comes to our physique, it is the body that gets undone after power is dissipated due to constant work. When the source of energy is extinct body perishes. So any item that has physique(boundary and system) is subject to 2 kind of processes, heat and work that can lead to a change in the internal energy.

However any moving object is also subjected to Kinetic energy, Potential energy, Gravitational Energy and more of energies that are discovered and not discovered by science till now. All these energies track their way back to the primordial energy as their source. From the source that was neither created nor destroyed, all different form of energies have been transferred/created as a part of evolution.

A siddha tracks back his energy source to the primordial and understand the scientific secrets of evolution. The Siddhas and Rishis worked on their humans bodies and transformed them to conserve the life energy within them. A song of Thirumoolar tells us the need for prolonging a healthy body to understand and conserve the life energy.

உடம்பால் அழியின் உயிரால் அழிவர் 
திடம்பட மெய்ஞானம் சேரவும் மாட்டர் 
உடம்பை வளர்க்கும் உபயம் அறிந்தே 
உடம்பை வளர்த்தேன் உயிர் வளர்த்தேனே 

Newton : “Gravity explains the motions of the planets,” , “but it cannot explain who set the planets in motion.”

Tuesday, March 24, 2015

அகண்டபரி பூரணத்தைக் காண வேணும்

அகண்டம் என்பதற்கு முழுமை, மற்றும் பூரணம் என்பது அர்த்தம். அகண்டத்தில் ஏற்றும் பேரொளி அகண்ட தீபம் எனப்படுகிறது.

விளக்கு ஏற்றி வழிபடும் முறைகள் பல தொண்டுதொட்டே உள்ளன. ஒரு முகம், ஐந்து முகம் என்று பல முகமாக ஏற்றும் திரி உள்ளது.  ஏற்றும் ஜோதி எரியும் திக்கு வரை வேதங்களிலும், பரிகரங்களிலும் கூறப்பட்டுள்ளது. அகல், வெள்ளி, பஞ்சலோகம், பித்தளை, பொன், தேங்காய், பூசணி என்று பல பொருளை ஆதாரமாக கொண்டு விளக்குகள், பல தெய்வங்களுக்கு ஏற்றபடுகிறது.

அதில் சிறந்த மற்றும் உயர்ந்த முறையாக சித்தர்கள் குறிப்பிடும் அகண்ட தீபம் திருவண்ணாமலை, பத்ரிநாத், சபரிமலை போன்ற இடங்களில் சோதி அம்சமாக வணங்க படுகிறதுஆறு மாதம் மூடியுள்ள பத்ரிநாதர் அகண்ட தீபம் ஏற்றியே மூடுகின்றனர்.

அகண்ட தீபம்  Akhanda deepam 


அகண்ட தீபம் ஏற்றி வழிபட முற்படுபவர்கள் முழு மனதாக பரம்பொருளையும், அக்னியையும் வேண்டி தங்களுக்கு காப்பு கட்டி கொண்டு ஏற்ற வேண்டும். அதை போலவே சாந்தி செய்தலும் வேண்டும்சித்தர்கள் கூறும் எல்லா முறைக்கும் புறப்பொருள் மற்றும் அகப்பொருள் ஒன்று உண்டு 

ராமதேவர் பூஜவிதியில் .....

ஆதியென்ற மணிவிளக்கை அறி வேணும்
அகண்டபரி பூரணத்தைக் காண வேணும்

சோதியென்ற துய்யவெளி மார்க்க மெல்லாஞ்
சுகம்பெறவெ மனோன்மணி யென்னாத்தாள் தன்னை
நீதியென்ற பரஞ்சோதி ஆயி பாதம்
நிற்குணத்தி னின்றநிலை யாருங் காணார்
வேதியென்ற வேதாந்தத் துள்ளே நின்று
விளங்கவும் பூசையிது வீண் போகாதே.

ஆதியான விளக்கை அகண்ட பரிபூரணத்தை காண வேண்டும் என்கிறார் ராமதேவர்  . இந்த ஆதியாய் நம் உள்ளே  இருக்கும்  அகண்ட ஒளியே, நம் சிரசில் பழமையான பொருள் என்று திருமூல நாதர் கூறுகிறார். அதே நம்முள் அறிவுக்கு அறிவாக இருந்து வழி நடத்துகிறது. இந்த ஒளியே ஓங்கி  உயர்ந்து அண்ட வழி எங்கும் நிறைந்து பரவி நிற்கிறது என்கிறார் தாயுமான சுவாமிகள்  

கண்ணாக்கு மூக்குசெவி ஞானக் கூட்டதுள் 
பண்ணாக்கி நின்ற பழம்பொருள் ஒன்றுண்டு 
அண்ணாக்கி னுள்ளே அகண்ட வொளிக்காட்டி 
புண்ணாக்கி நம்மை பிழைப்பித்த வாறே 


அறிவுக்கு அறிவாம் அகண்ட ஒளியும்
பிறிவா வலத்தினில் பேரொளி மூன்றும்
அறியாது அடங்கிடும் அத்தன் அடிக்குள்
பிறியாது இருக்கில் பெரும்காலம் ஆமே


ஆங்கென்றும் ஈங்கென்றும் உண்டோ - சச்சி
      தானந்த சோதி அகண்ட வடிவாய்

ஓங்கி நிறைந்தது கண்டால் - பின்னர்
      ஒன்றென் றிரண்டென் றுரைத்திட லாமோ - சங்கர
  
இவ்வாறு ஏற்றும் அகண்டம்,  அகல் நடுவே சுடர்-சோதியாக நல்ல பிரகாசம் தரவேண்டும். நெய் மற்றும் மண் அகல் பாண்டம் சிறப்பு. சகல தோஷ நிவாரணம் தரவல்லது அகண்ட சோதி வழிபாடு. இந்த வழிபாடு எல்லா இடங்களிலும் நடப்பதில்லை. சித்தர்கள் விரும்பும் தலங்களில் மற்றுமே இந்த சோதி வழிபாடு நடைபெறுகிறது. அகண்ட சோதியை வேண்டி புறதெளிவும் , அகத் தெளிவும், குருமார்கள் அருளும்  பெறுங்கள் 

கீழே பிருகுமுனி குருபூசை அகண்ட சோதி பாருங்கள்
அகண்ட சோதிFriday, March 20, 2015

Walk thru' demons to see Divinity


Demon and DivinityWalk through the demons to see Divinities. At end of darkness it has to be the light and will be the light.
If you haven’t seen the divinity or light yet, then you are in the realm of oppositesJ. Not able to understand ….

In another words Courage emerges, when cowardice vanishes. After that what remains is just courage. However courage until then is better defined/understood only by its opposite trait “Cowardice”. Any single thing that needs to be explained has to have 2 sides/2 perspectives. One side ends up defining the other side. For instance life is explained better only by the word death. If not for death life becomes hard to explain

Likewise when demonic behavior seizes to exist, the divinity prevails. What was pervasive prevailed and the other side is what defines it. If you are failing to see the all-pervasive, means you are still seeing the other side of the coin. You are holding on to the side that is filled with  wrath ,  greedslothpridelustenvy, and gluttony as Bible says. (These were the devil that has prevailed with in). Once you let that go the all-pervasive which was within surfaces which is Divinity.


One has to walk through pains, demons and let them go. Without demon/Satan, divinity can't be explained. The fight is the crusade, jihad, Mahabharata and one who emerges out is a Buddha or Mahavira. So… If you haven’t seen the divinity or light yet, then you are in the realm of opposites or in another words Maya. If the Demons or Pain emerges, thank them because they are flipping you to realm from where both Divinity and Demons got differentiated. 

Wednesday, February 25, 2015

பிரிகு மகரிஷியும் தென் கடவுள் முருகனும் /Bhrigu and Swamimalai Muruga

Bhrigu and Swamimalai Muruga


After Thiruvaadanai's experience Bhrigu Maharishi grew interest to know more about Lord Muruga and Tamil. He gets into deep penance to know more about the Swami who sits on Mountain /Malai.

திருவாடாணை சாப நிவர்த்தி பெற்ற பின்பு பிருகு மகரிஷி முருகன் மீதும் தமிழ் மீதும் பெரும் ஆவல் கொண்டார். முருகப்பெருமானின் உயர்  நிலைகளை தன்னுள் அறிய கடும் தவம் மேற்கொண்டார் . 
Legend Connected with Swamimalai Temple:
The Lord@Swami malai presents himself as Gurunatha Who taught the essence of Pranava to His Father, Shiva (‘Swami') and thus became Swaminatha. It is said that once, as a result of the curse laid on him by Bhrigumuni, Lord Shiva forgot the “Pranava Mantra”. He immediately sent for his son Subrahmanya and asked him if he knew the Mantra. The young Subrahmanya smilingly replied that he does and he asked Lord Shiva that if only the Lord is prepared to learn the Mantra in a proper manner, then he would teach Him. Thereupon. With folded hands and bowed head, Lord Shiva stood before his young Gure (Subrahmanya) with great veneration and learnt the Mantra. 
Mythology says that saint Bhrigu before commencing an arduous tavam or penance, got the boon that anybody disturbing his mediation will forget all his knowledge. Such was the power of the penance that the sacred fire emanating from the head of the saint reached up to the heavens, and the frightened devas surrendered to Lord Siva praying for his grace. The Lord extinguished the sacred fire by covering the saint's head by hand. With the saint's penance thus disturbed the Lord became oblivious of all his knowledge and is said to have regained them by learning the Pranava mantra from Lord Muruga at this shrine. [Content courtesy for 2 paras: (http://www.swaminathaswamytemple.org/history.html)]
A Great Sage who had come from north was instrumental in creation of this Tamil Sanctum.The inner version of looking at this story, is more crucial for seekers of Gnana. To keep the Body (Physique) young (Balan/Kumaran) is attained by knowing the General of God . More details can be seen from Subramanya Gnanam. This secret of one's body is closely associated with Lord Muruga who sits on the malai/Mountain. In Bhrigu's attempt of discovering Kumaran , the heat(Agni) generated by Lord Shiva was extreme and thereby lost the knowledge of who he was. It was due to Kumaran, the lord(within) again understands the secret of existence through Pranavam.
This sanctum of Muruga is among his 6 highly revered centers. The other important sanctum is the one associated with Chinese (Bogar) at Palani. 


பிருகு  மகரிஷியும் தென் கடவுள் முருகனும்

திருவேரகத்தில் உள்ள சுவாமி நாதன், ஈசனுக்கு பிரணவத்தை உபதேசித்த சுவாமி. பிருகு முனி தன் தவத்தை தடுப்பவர்கள் சாபம் பெறுவார்கள் என்று கூறி கடும் தவத்தில் ஆழ்ந்தார். இந்த சாபத்தை வேறு வழியில்லாமல் பெற்ற முக்கண்  ஈசன் பிரணவத்தை மறந்தார். 
மகரிஷி தன்னுடைய தவத்தில் இடையூறு செய்பவர்கள் அவர்கள் நிலையை  மறப்பர்  என்று உரைத்து மகாதவத்தில் ஆழ்ந்து போனார் . அந்த தவம் பெரும் அக்னி ஜ்வாலையை கிளப்பி எங்கும் சூட்டை பரப்பியது. இதன் கடுமை தாங்காமல் தேவர்கள் ஈசனை தஞ்சம் அடைந்தனர். ஈசன் அந்த ஜ்வாலையை அணைக்க முற்பட்டு பிருகு மகரிஷியின் தலை மேல் தன்  கரங்களை கொண்டு மூட முற்படும் வேளையில்  , தான் யார் என்ற பிரணவத்தை மறந்து போகின்றார். இதன் பின் தன்னிலை உணர பிரணவத்தை சுப்பிரமணிய சுவாமி தகப்பன் காதில் ஓதுகிறார். இதன் பின் ஈசன் தன்னிலை அடைகிறார்.
அகத் தத்துவத்தின் பொருளாக விளங்குபவர் முருக பெருமான். உடலை காய கல்பமாக மாற்ற நினைக்கும் சித்தர்கள் முருக பெருமான் என்ற குமரனை தொடாமல் செல்ல இயலாது. தன்னை தான் உணரும் அனுபவத்தில் அக ஜோதியின் சுகா அனுபவத்தையும், அதில் ஏற்படும் அக மாறுதல்களும்  கண்டு சுப்பிரமணி என்னும் மணியான விளக்கை வணங்கி உணர்ந்தாலே மரணமில்லா  தேகம் சாத்தியமாகிறது. அந்த அக நிலைகள் மகரிஷிக்கு கைவல்யமான இடமாக தான் இந்த உயர் தளம் விளங்குகிறது.முருகபெருமான் என்ற அகநிலைகளை உணர்ந்து பின்  பிருகு  மகரிஷி, தான் கார்த்திகேயன் என்னும் குமரன் ஆன தலமே திருவேரகம்.

நாதனுக்கே சுவாமியாக நின்று  தவ நிலை மற்றும் ஞானம் வழங்கிய ஸ்கந்தகுரு உரை ஸ்தலம். இதுவே  பல ஞானிகளை உற்பத்தி செய்யும் தவ மலை.