Wednesday, December 17, 2014

Siddha Medicine of Bhrigu Guru Pooja by Agathiar thru Nandi


For the Bhrigu Guru-Pooja on 2nd January-2015 following is the Nandi on Medicine per Agasthiar Vaaku

2nd January - பிருகு குரு பூசைக்காக நந்திதேவர், அகத்தியரின் மருந்து வாக்கு அருளல். அனைவரும் வந்து மருந்தாகிய அமிர்தத்தை உட்கொள்ள அழைகின்றோம் 


 
ஓங்கவே பிரிகுமுனி ஆசியும் தான் 
ஒரு சேர சித்தர்களின் ஆசியும் உண்டு 
பாங்குடனே கைபாகங்கள் செய் பாகங்கள் 
பக்குவமாய் காட்டுவித்தோம் மருந்தின் அளவை 
 
அளவுபடி என்சகமாம் சகத்திரம் குன்றா 
அழகான கமலமது திண்ணத் தொப்ப 
நாளதனில் கும்பமுனி வாக்கு சொல்ல 
நலமுடைய மரகதமும் மொட்டு விட்டு 
 
விட்டதொரு இதழ்தானே சிதைத்து சுண்ணம்
விதிப்படியே எண்மரக்கால் இரண்டும் நெல்லி 
தாட்டிகமாய் விதைசுத்தி சுண்ணம் ஆக்கி 
தஞ்சமென பலமளவு தூக்களவு 
 
அளவுமுறை பிடிநூறாம் அளவில் வாணி 
அத்துடனே இயற்கையதாம் மதுர பண்டம் 
தெள்ளவே சர்க்கரையும் தாள வெல்லம் 
தகும் அழகாய் ஓர் பகுதி கலவை செய்து 
 
செய்துமே மூன்றுப்படி அளவில் நெய்யும் 
சேர்த்துமே நலம் மதுரமது இத்துடனே 
மெய்யாக குரு மிளகும் சுக்குசுண்ணம் 
மருந்தான அரத்தையுடன் சீரகம் சீர் 
 
சீர்படுத்தி சுகந்தவேர் நீரிநோடும் 
சிவசிவமே குளிகைநலம் மழலையற்கே 
நேர்த்திபட பாகுவகை உயர்வாய் கூட்டி 
நல்விதமாய் ஒர்படிக்கு மேலாய் குளிகை 
 
மேலான ஓர்பகுதி நீரும் நன்று 
மங்கலமாய் குருவிழா பொலிவும் காண 
நிலத்தோர்கள் அதிசயிக்க வண்ணம் அப்பா 
நிர்மலமாய் சமதர்ம நியதி படி 
 
 
................

Wednesday, December 3, 2014

பிருகு மகரிஷி குரு விழா / Bhrigu Maharishi Guru Pooja -2015

Location : Maruderi, Singaperumal Koil / மருதேரி, சிங்கபெருமாள் கோவில் 

 Date: 2nd JAN 2015 (ROHINI STAR) / மார்கழி மாதம் ரோகினி நட்சத்திரம் 


Shri Ramsurat Kumar Guru Pooja @ Tambaram on 1st December

Thiru Ramsurat Kumar Guru Pooja @ Tambaram on 1st December

Bronze statue of Guru Ramsurat Kumar

Seekai Cleansing

Manjal/Sandanam


Milk Abishegam

Milk
Curd Abhisegam


Picture and Offerings

Picture and Bronze

Monday, October 13, 2014

Naadi readings on -குரு பிருகு-மகரிஷி-திருவிழா (2015)-Jan2nd


இந்த பிருகு மகரிஷி குரு திருவிழா (2015) சித்தரிஷிகள் ஆசி

Guru Bhrigu Maharishi is an amsam of Rudhran, Perumal and Brahma. It is very rare to see a siddhaguru who is associated with all Tri-moorthy. This blogs covers on what Lord Nandidevar, Suga Brahmar, Aghora Veerabhadrar, Brahma-Saraswathi and Veda Vyasar have to say about Gurumuni Bhrigu nathar and the Pooja day (Rohini of Dhanur - 2nd Jan-2015). We believe all of you will reach there on this day after seeing the messages of great sages below.காட்டவே ஈசனார் தன் குணத்தில்
  குருவாக அவதரிப்பார் பிருகு அம்சம்
சூட்சமாய் மன மாயை களிப்பும் நீங்கி
  சுக மளிக்க ஏகாந்த மார்கம் ஒன்றே

Thus Easunaar (Lord Shiva) with his characteristics
    Takes avatar of guru as Bhrigu Amsam
Using Sookshma helps us win  mind maya and desire
    And provides bliss with Ekantha maarga   -------- Lord Nandi


ஞானமதின் நிலை தொட்ட பிரம்ம மைந்தன்
   ஞாலமதில் தனது புகழ் பரிமளிக்க
வாணியவள் அம்சம்தாய் எழந்து அருளி
    வாகீஸ்வரி தன் மைந்தன் பொருட்டாசி  

Guru in peak of gnana is Brahma's son
   for his fame to grow with Vividness
Ascends as Saraswathi's amsam
   The Vageeswari who blesses her son (Bhrigu)   ----Brahma-Saraswathi 

வாக்கு இயம்ப பூரணமாய் மகிழ்ச்சி கொண்டு
   வேதமதின் வித்தான வம்ச மூத்தோன்
மிக்கவே கலிதர்மம் காக்க மீண்டும்
   மார்கமதை அருளிசெய்த பிதாமகன் தான்

With complete happiness I (Suga-brahma Rishi ) express my verses
  On the eldest of sages (Bhrigu) the seed of Vedha
Has come again to guard dharma of Kaliyuga
   Who shows us the-path as Pithamagan (father for paths)   -    Suga-brahma Rishi
 
தான் என்ற  மனம் இயற்றும் சூச்சமத்தை
தாரணியில் முன்னுணர்ந்த எண்ணம் முதலாய்
தன் சிந்தை அறிந்து அபயம் அளிக்கும்
தச பிறப்பும் அவதாரம் கொண்ட மாலோன்

The mind that builds ego and vanity
   with thoughts filled for ages and births
He (Bhrigu) blesses us with ability to deal without fear
  The ten births avatar of lord Maalan  (Thirumal)  -  Suga-brahma Rishi

மாலனின் அம்சமாய் நின்ற சோதி
   மாதவத்தோர் ஏற்றும் தீர்க்க ஞானி
கலியதில் அவலத்தை வேர் அறுக்கும்
   குருபிதாவை அந்நாளில் வணங்கி நிற்போம்

 As Maalan's Amsam one who stood as Jyothi
   Revered sages too pay obeisance to this strong Gnani (Bhrigu)
 Who in Kaliyuga removes the roots of pains and sins
   On gurupuja (2nd Jan-2015) O' father of paths we pay respects to you . - Suga-brahma Rishi     
  
வணங்கியே அகோரனும் வீர பத்ரன்
   வாக்கதுவே அமரத்தோர் லோகம் தன்னில்
விண்ணமில்லா நடந்ததையே சிந்தித்து ஓங்கி
   விதி தர்மம் மாறாத குருமுனி என்றார்

With respect Aghora Veerabhadharan
   verses from the planes of Heavens
recall the great incidents with deep thinking and understanding
  As Gurumuni who never deviates from Dharma  -   Aghora Veerabhadharan

குருமுனியே வேத தர்ம நியதிப்படி
   குரு தட்சணை  ஈந்தோர்க்கு வாக்கு மாறா
வருத்தங்கள் சோதனைகள் சபம் வந்தாலும்
   வாக்கு அதனை மாறாத சப்தவரிஷி தான்

Gurumuni per dharma of Vedas
  Doesn't deviate from his word after taking Guru dakshna
Regardless of pains, tests and curses he is
  The Saptharishi who doesn't go back on his words  -   Aghora Veerabhadharan


தானென்ற அகந்தைக்கும் இணக்கம் காட்டி
   தக்கனென்ற அகங்காரம் தர்க்கம் தன்னை
மேன்மையுள்ள ஈசனின் பெருமை தன்னை
   முடிவில்லா பெருவழியை காட்டி வித்தார்

Who cajoles ego and vanity initially
   With thakkan which is the pride and vanity
helped show the truth and power of Easwaran
   via which he showed endless divine-path to all  -   Aghora Veerabhadharan
   

காட்டிவித்த அருள் கருணை ரிசியுமாவார்
   குருநிமித்தம் எல்லை வந்து ஆசி ஈவார்
சூட்சமங்கள் நிறைந்ததொரு பாரதத்தை
   சுகமாக செப்பியதோர் வியாசரும் தான்

A Benign rishi who showed this path
   as guru comes to boundary to bless all  -  Aghora Veerabhadharan
(i.e.,The Aghora Veerabhadra temple of hanumantapuram is close to Bhrigu Kudil- Maruderi)

The Mahabharata which is filled with Sookshma
   who recited it with tranquility says
 

தான் இயம்ப கலிமாந்தர் போற்றும் வண்ணம்
   தேசமதில் உண்டாகும் மறைப்பு ஞானம்
துன்பங்கள் துட்டரால் மிலேச்சர் தன்னால்
   தோன்றும் வினை அகற்றிடவே மாந்தர்க்கு ஆசி

Says in a way the people of Kaliyuga deeply praise
   When on world the Gnana gets hidden and
When good ones suffer from dangerous people and criminals
  He blesses and removes these Karma with ease                    --   Veda Vyasa

 
ஆசிபட பேரொளியில் பிறந்த வரே
    அகம்புறம் சோம ஒளி ததும்பி நின்ற
மாசில்லா திருஞான குன்றே உந்தன்
    மலரடியை போற்றுகின்றோம் என்று செப்பி

 O' the one born of supreme light with blessings
    filled inside-out in full with the gracious light of Soma (Moon)
As flawless mount peak of great Gnana
    my obeisance to lotus feet - thou shall we say      --   Veda Vyasa


செப்பியே ஒளியேற்ற கிரக சுடர்கள்
     சங்கமித்து அணுக்குள்ளும் ஆடும் அய்யன்
இப்பிறவி சித்தரேல்லாம் ஓர் ஒளியில் தோன்றி
     ஏகாந்தநிலை ஆடல் கண்டோர் எல்லாம்

Say and light Agandam then the Jyothi radiance of nine planets 
   unites together in Jyothi,  inside the Atom dances the Ayyan (Natrajar)
The Siddhas all come together in this Aganda Jyothi
   who get to see this dance go to Ekaantha state --   Veda Vyasa


எல்லோர்க்கும் சன்மார்க்க நிதி ஒப்பாய்
     இருளென்ற நிலை போக்கி குருவின் தீட்சை
ஆல் போல தழைத்து ஒங்க அருளும் செய்தார்
     அப்பனே ஆசிரம நியதி சொல்வோம்

To all who have darshan of this Jyothi is equal to Sanmaarga nithi (true margam)
   That drives out darkness with Deeksha (Deetchai) of Guru
The blessings is to grow and have rooted growth like Banyan tree
   Now let me tell about Rules of Ashram ---- --   Veda Vyasa


தொட்டதொரு இருடிவர்க்க மூத்த ஆசான்
    தரணியிலே யுகசேவை தொடங்க வேண்டி
ஆட்கொண்ட மானச சீவன் நிற்கும்
    அதிசிறப்பாய் சித்தம் கொண்டார்

The eldest sage (Bhrigu Maharishi) of Irudis
    In this world to start his service in Kaliyuga
Comes and Stands in Maanasa seevan  (In Maruderi)
  Who has made his chittam exceptional for this place  -  Guru Nandidevar

 (Why Maruderi? It is one of the exceptional Maanasa Seeva thalam for Gurumuni Bhrigu Magarishi from where he would start to serve mankind  in this Kaliyuga)  

Wednesday, April 2, 2014

பஞ்செட்டி அகத்தியர் - 2

நந்தி சீவ வாக்கு 

 
    காணவே பரபிரம்ம ஸ்வரூபத்தை
    குருமுனியும் தலமதிலும் உற்ற பூசை
    வேண்டிய நலம் அளிக்கும் மாந்தருக்கே
    வந்தடையும் சேவைபல மென்மேல் நன்மை

    ... The auspicious pooja which happens on sadhya star in Panchesti
    fulfills the requests (sangalpam) to people present
    more and more seva/sevarthis will come and will produce higher goodness to all


5) நன்மையுடன் தடாகமது அமையும் வேளை
    நிதிபெருமை உதவி நலம் அம்மையப்பன்
    மேன்மைப்பட குருமுனியின் குருவும் ஆன
    மறைவடிவம் அசுவமுகன் வாகீஸ்வரியும்

    The time has come to renovate the sacred well/pond
    funds & other  helps will reach with blessing of ammaiyappan (Agathiar-Lobamudra/Shiva-Shakthi)
    The guru of  sacred Gurumuni is the
    invisible/veda roopa Hyagriva and Vaageeswari6) வாகீஸ்வரி நினைப்பாலே மழலையர்கள்
     வினை தடத்தின் குறைபோக்கும் மூலம் கூற
     பாக்கியங்கள் அளிப்பவரும் மழலைக்கு உரியன்
     பக்தியுடன் பேதமுறா சிந்தை ஒங்க

     With Vakkeswari's thoughts kids/Children benefit
     and cleanses the karma by gayatri japam (hyagrivar and agathiar)  which is caused by the 2nd house of          Jadaaga kattam.*
     provides immenses blessing and is passionate about kids uplifement
     with complete bhakti and no differentiation and focus comes higher blessings

     * (2nd house represents EDUCATION, SPEECH, FAMILY and WEALTH)


Hayagriva Gayathri  
   
Om Vaniswaraya Vidmahe Haya Greevaya Dheemahe
Thanno Hayagreeva Prachodayath.

   
   

Tuesday, March 18, 2014

Open up to Siddhas and Universe / Prabancham- Part2

Siddhars and their Blessings operate in Prabancham for better living....Here are few examples I believe is important to share.


Navapaasanam of Palani
This curative aspect of Bogar’s Navapaasanam has a scientific explanation," the Devasthanam claims in one of their publications. The navapashanam idol acts as a store house for millions of good bacteria (Bacteriophages or bacteria of similar variety) and when the abhishekam materials flow over the idol the bacteria get mixed with the materials and pass on to the devotees, who get relief from their ailments. Fruits retain a good amount of these small live and hence Pancha-amirtham was the best media to add them for a cure


 "நவபாசணம் நோய் நீக்கும் அம்சம் என்று  ஒரு விஞ்ஞான விளக்கம் உள்ளது" என்று  பழனி தேவஸ்தானம் தங்கள் வெளியீடுகளில் குறிப்பிடுகிறது . அபிஷேகம் பொருட்கள் மீது படும்  போது  நவபாசணம் சிலை நல்ல பாக்டீரியா ( Bacteriophages அல்லது ஒத்த பல்வேறு பாக்டீரியாகள்) மில்லியன் கணக்கானவைகளை  உற்பத்தி செய்கிறது. இந்த வகையான் பாக்டீரியா மற்ற நோய் பரப்பும் பாக்டீரியாவை ஒழித்து விடுகிறது. 


Ganges/ Gangai
The Ganges River's long-held reputation as a purifying river appears to have a basis in science. The river carries bacteriophages that vanquish bacteria, virus and more. The river has an unusual ability to retain dissolved oxygen (Prana), but the reason for this ability is unknown. Ganges instead of getting reduced in O2, creates an unknown substance "disinfectant," that acts on organic materials and bacteria and kills them. The Ganges' self-purifying quality leads to oxygen levels 25 times higher than any other river in the world. (Bacteriophage can be used for checking bacterial contamination food materials, controlling water-borne infections and food-borne pathogens and remarkably for a variety of severe infections. These are magical viruses that kill bacteria by lysing them and are particularly very useful for treating antibiotic-resistant infections in animals and humans). 

கங்கை தனக்குள் அதிக பிராண ஆற்றலை கொண்ட நதியாக விளங்குகிறது. மற்ற நதிகளை காட்டிலும் 25 மடங்கு இந்த ஆற்றல் அதிமாக உள்ளது. தன்னை சுத்தம் செய்து கொள்ளும் ஆற்றலும், தனக்குள் மூழ்கும் உயிர் இனங்களை சுத்தி செய்து குணபடுத்தும் கிருமிநாசினி யாகவும் விளங்குகிறது. கங்கையும்  Bacteriophage என்று உயர் தர பாக்டீரியாவின் உதவியால் மற்ற நோய் பரப்பும் கிருமிகளை ஒழித்து விடுகிறது

The Prabancham/Universe
Similar formations happen from various idols, mountains, forest, rivers and oceans. These are revered role of prabancham orchestrated by the great Siddhas and Saints.

“OPEN UP TO NATURE AND PRABANCHAM….The secrets unveils when you surrender and listen to them in silence"

Friday, March 7, 2014

திருவொற்றியூர் சிறப்பு

திருவொற்றியூர்  

" ரோமரிஷி உறைவிடம்"

காட்சியுள்ள சீவபலன் மாந்தர்க்கு உரைத்து
கர்மம்மதை போகிடவும் சித்தம் கொண்டோம்
மாட்சிமையாய் அமைந்த தளம் வடிவுடையதாய்
மதிப்பான ஞானமாம் கோட்டம் என்றும்

என்றுமே சீவகலை அளிக்க வல்ல
இருடியரும் அத்தலத்தில் அரூப லிங்கம்
உன்னத சித்தனுமே உறைவிடம் தான்
உரைந்ததொரு ரோமரிஷி காலம் தன்னில்

...........

"திருவொற்றியூர் பெயர் விபரம் "

விளங்க வைக்கும் சித்தர்களின் நேசதளம்
வடிவான அன்னை கலக்கம் தீர்த்து
விழி யென்ற நிலை உணர்த்தும் ஞான எல்லை
ஒற்றியது ஒன்றி என எங்கள் சித்தம்


திருவொற்றியூர் சுற்றியுள்ள சீவ சித்தர் உறைவிடங்கள் 


  1. ரோமரிஷி 
  2. பட்டினத்தார் 
  3. மயிலண்டவர் - அகத்தியர் சீடன் 
  4. பைரவ சித்தர் - பாடகச்சேரி இராமலிங்க சுவாமிகள் 
  5. அப்புடு சுவாமிகள் 
  6. சங்கரர் வம்சம் - கோவில் மாட வீதி 
  7. வீர ராகவர் 
  8. வாலை மஸ்தான் 
  9. பரஞ்சோதி மகான் (வண்ணாரப் பேட்டை)
  10. குணங்குடி மஸ்தான் சாகிப் ( தொண்டையார் பேட்டை)