Sunday, August 21, 2016

Pulasthiar Guru Pooja / After 2:00pm 25th-Aug on 2016


RajaYogi-Pulathiar
சிவராஜ யோகி புலத்தியர்சிவராஜ யோகி புலஸ்தியர் பற்றி நந்தி தேவர் குறிப்பு :


நோக்கிப்பின் இருபான் நாழிகை மேல்
நிலை நிறுத்த நல்லதொரு அகண்ட சோதி
மிக்கவே அன்று முழுதும் கார்மேகன்
மேலான வெண்ணையுண்டோன் ஞான மைந்தன்

After 2:00pm 25th-Aug on 2016
is the time for Aganda Jyothi Dharsan
Is a day of ; The one who is made of Dark Clouds
Is the one who eats Butter (Mentions the day as Gokula-Ashtmi)

மைந்தனோடு மனத்தெளிவை அளிப்பார் அப்பா
முக்கியமாய் தவராஜ யோகியான
வந்திடவே புலஸ்தியரும் குடிலம் ஏக
வரவேற்று அவர் ஞானம் அடைவீர் மக்காள்

With son will provide clarity to Mind
Important is the Divine Raja Yogi
Pulasthiar who visits Maruderi's Ashram
Greet him and attain his knowledge : my SONS

அடைவீரே அவர்மூலம் கூறிட தான்
அகத்தியரின் ப்ரியமான ஞான சீடா
கமலமுனி பவுத்திரனே நித்திய சீவனான
புலஸ்தியனே மாமுனியே உன்பாதம் போற்றுகிறோம்

To attain call his Moola mantra that states Oh Guru
"The Favorite disciple of Agasthya and
 Grandson of Kamalamuni, Oh Immortal -
 -Pulasthya, - Mamuni our obeisance to your feet"


போற்றியே தொழுதிட ஞான சித்தன்
ஏற்றதொரு பாபநாசனம் தனிலொரு   முக்தி
இருமுறையாய் ஆவுடையார் கோட்டம் ஒன்று
என்றவிதமும் அவுஷதம் அன்று வில்வாதி

With obeisance to the Gnana Siddha
One of his Mukthi was at Papanasam
the second was at Aavudaiyar Kovil   (Siddhas get to samadhis and mukthis more than once)
the medicine will use combinations of Vilvam for the day


Also Butter with  Thulasi will be provided as Aganda Prasadham on this day. All are welcome to be blessed by the "RAJAYOGIS"Following is about Pulasthiar from Bogarஉருவான புலஸ்தியரின் மார் க்கம் கேளு
ஓகோகோ நாதர்கள் அறிந்ததில்லை
கருவான தேவரிஷி தன் வரத்தால்
கமலமுனி தன் வயிற்றில் பிறந்த பேரன்
திருவான அகத்தியருக் உகந்த சீடன்
தீர்க்கமுள்ள சிவராஜ புனித யோகன்
பருவான திருமந்திர உபதேசந்தான்
பாருலகில் புலஸ்தியர் என்றறைய லாமேSaturday, August 6, 2016

Knowing the COSMOS

The explaining of Cosmos and it's existence is always fun.

There are 2 ways of looking at a things and its existence. We either call them as 1) "Start and End" or 2) "0 and Infinity". Though they look the same we need to be careful about the semantics here.

For a "start and end" scenario there needs to be 2 "KNOWN" points. For a better explanation let me take 2 samples here

1) A Tree: If grounded to earth by 10 feet and The Tallest branch is at 80 feet. The human mind grasps that 2point logic and understand the "One thing" to be 90 feet.

2) 2 Apples: If there 2 apples the logic relates as "One thing" with another "One thing" is 2 as relative grasping too.

Man over a period of time has practiced it over and over and that sets the doctrinaire to define the "one thing". This sets as a basis to "Anything is born. That is a start. Anything born will die. That is the end". This sets the dimension of thinking for big bang and all creation theories. Let's hold this for a moment and go to the next part

The "0 and Infinity" scenario there is a nothingness and everything. As we are stuck the previous we will take 2 samples from there and get into this

1) Zero: Nothing :).. NO WHAT? Ok from the previous example "No Tree" and "No Apples". Oh ok got it.

2)Infinity: Everything :) EVERYTHING OF WHAT? Ok "No Tree" in 1miles and "No Apples" in my tables is understandable? Every Tree and Every Apple .....phew then Zero earlier was subjective and not related to the space. Now the context Zero is with respect to the space now. For a moment if I say there is "no "apple" in my table, earth, universe, Cosmos......."

The depth of nothingness is defined by the every-thingness.

That said what every stands between that is "1.....to...(N-1)" the manifestation and occupies the space of nothingness to every thingness

If the theory says Cosmos is created then it becomes 1. Whatever is created has a start and end and will perish. It manifested out of nothingness and is in the process of "1 to (N-1) and will never reach infinity as it never ends mathematical sum of "one things".

The space that is provided for this which is 0 to infinity is a plane that can be defined by "1 to N-1" things but exists inside it. WELCOME TO THE VETTAVELLI

Sunday, July 17, 2016

Believing as opposed to knowing


The word believing by virtue is subject to Oscillation. One can start believing or stop believing “something” which wasn’t the same way until then. In another ways swaying of trust is due to lack of “knowledge about the something” or “due to the quality of knowledge about the something”.

Science always continues to look further for knowledge on the “something”. When anyone tries to put forward their knowing experience of this “something” for first time, then it is taken as a theory/Hypothesis. The hypothesis then is subjected for Empirical evidences to define the “something”. The knowing (collective details obtained through experiments, evidences and data) are then looked for coherence and collective acceptance from elite team. Thus the “knowledge of something” is derived.

For a better understanding let us compare 2 such knowledge  here. The “Knowledge of Malaria Cure” vs “Knowledge of Cancer cure”. The former is profound knowledge compared to the later. The former works and is believed whereas the later one is left to disbelief. The disbelief is pretty much synonymous to the word “terminal Illness” in this context.

What works is profound knowledge and what doesn’t is shallow knowledge. “So what works is truth”. In another words “What is truth always works”. The secret is in the “True knowing” irrespective of whether it is science, Maths, Philosophy or Astronomy. It is a constant battle between wisdom and knowledge. It is not the “Intellects” who will get closer to truth it is about the people who exhibit “intelligence” who will get close to the act.

The very act of claiming oneself “intellect in an area” and not knowing the truth of that area is contradicting. This is because you are still clinging on to a knowledge that is not working and calling yourself intellect. This knowledge generates disbelief irrespective of the subject you specialize in.

Philosophically the word “intellect” reflects ego and “intelligence” reflects capability. The latter is about abundance and reflects that it is something,  one  will have to constantly thrive in-order to reach the truth.

It is choice between believing the truth as opposed to knowing the truth J for seekers

Sunday, July 10, 2016

Lotus Pond (Thadagam) and Wall Work of Well

Lotus Pond (Thadagam) and Wall Work of Well.. (Thanks to all Noble souls of sanmargam making this happen)
Friday, June 17, 2016

அருள்மிகு ரோமரிஷி குரு பூசை 1-7-2016-காலை 9:30 am முதல் மாலை 6-00 pm வரை @ MARUDERI


ரோமரிஷி பற்றி நந்திதேவர்மாட்சிமையாய் அமைந்த தளம் வடிவுடையாதாய்
மதிப்பான ஞானகோட்டம் என்றும்

The place of pride with its beautiful shape (Vadivudai)- Thiruvotriyur
The Gnanacentre with Poise


என்றுமே சீவகலை அளிக்க வல்ல
இருடியரும் அத்தலத்தில் அரூப லிங்கம்
உன்னத சித்தனுமே உறைவிடம் தான்
உரைந்ததொரு ரோமரிஷி காலம் தன்னில்

With the ability to provide the secret of Seevan
The great siddhas(Irudi) are in Arroopam form (Formless)
is he place where this great Siddha dwells
The great Roma rishi during his period


தன்னிலே ரோமமகன் ஆரிய தேசத்தான்
தவம்கொண்டு ககன வழி லங்காபுரி
மேன்மையுள்ள கயிலை பருவதமும்
மேனி யதை மாற்றியோர் ஆத்மமாக

Is the one was a foreigner to this country
with his power of penance travelled above Srilanka (through air)
to see the great Kailash and Himalayas
Who turned his body and rests as Aathmamஆகவே நின்றதொரு கருவின் மூலம்
***************************************
ஜெகதொர்கள் அறியாது காத்து வந்தார்
சீர்பெற்ற கணிதமும் வான நியதியும்


Is the one who's Karu stood here
*************************
**************************
Is an expert on Maths and Astronomyநியதியும் நுணுக்கமுடன் ஈந்தார் அப்போ
நிருவிகல்பம் பெற்ற தலம் ஒருயோசனை தூரம்
ஐயமில்லா சித்தர்பலர் நாடி வந்து
அடங்குமொரு எல்லையது சித்தன் காப்புCreated even minute details and presented it to the world
From the place he took Nirvikalpam for a distance of an Yochana
attracts other siddhas to come to this place
and stake Samadhi which has its borders controlled by the great Siddha
ரோமரிஷி உறை  திருவொற்றியூர் அருகில் உள்ள  சீவ சித்தர் உறைவிடங்கள்

  1. பட்டினத்தார் 
  2. மயிலண்டவர் - அகத்தியர் சீடன் 
  3. பைரவ சித்தர் - பாடகச்சேரி இராமலிங்க சுவாமிகள் 
  4. அப்புடு சுவாமிகள் 
  5. சங்கரர் வம்சம் - கோவில் மாட வீதி 
  6. வீர ராகவர் 
  7. வாலை மஸ்தான் 
  8. பரஞ்சோதி மகான் (வண்ணாரப் பேட்டை)
  9. குணங்குடி மஸ்தான் சாகிப் ( தொண்டையார் பேட்டை)

Sunday, May 29, 2016

அருள்மிகு போகநாதர் குரு பூசை 03-6-2016-காலை10 am முதல் மாலை 6-௦௦pmவரை

அருள்மிகு போகநாதர் குரு பூசைசித்தர் 5 வகை படுவர். அதில் இரசாயன மார்கத்தை தழுவி நின்ற சித்தர்களில் பிரதானமானவர் போகநாதர் பெருமான்.  மூலிகைகளை தாண்டி தாது (Minerals), உலோகங்கள் (Metals) மற்றும் பாஷாணம் (Poisons) கொண்டு பல உன்னத மருந்துகளை நம் முன் வைக்கின்றனர். என்றெல்லாம் கடினமான பிணிகள் மற்றும் நிலம் சார்ந்த துன்பங்கள் வருகின்றதோ அப்போதெல்லாம் போகர் பெருமானை பற்றி நிற்கவே பிருகு மகரிஷி மற்றும் அகத்திய மாமுனிவர் ஆசி உறைகின்றனர்.

முருகனுடைய தத்துவத்தை பிரதனாமாக வைத்து செல்லும் இந்த இரசாயன வகை சித்தர்களை ALCHEMIST என்று கூறுவது உண்டு. உலோகம் மற்றும் பாஷனத்தின் பர சூட்சுமத்தை அறிந்தவர்கள். இதனால் ஏக தத்துவத்தின் தன்மை கொண்டு ஓர் உலோகத்தை மற்றோர் உலோகமாய் மாற்றும் தன்மைகளை கண்டுபிடித்தனர். இதனை இரசவாதம் என்றும் கூறுவர்.

போகர் பெருமான் உயிகொல்லும்  கடுமையான நவபசாணத்தை சுத்தி செய்து, அதனை பல நோய் அகற்றும் மா மருந்தாக மாற்றினார். அதனை கொண்டே நவபாசாண முருகனை பழனியில் தோற்றுவித்தார். அந்த முருகனை அபிசேகம் செய்து வரும் பஞ்சமிர்தம், சந்தனம் மருந்தாக மாறி பல கிருமிகளை அழிக்கும் தன்மை கொண்டு உள்ளது.

போகரும் கோரக்கரும் முருகனுடைய அகமார்க்க சூட்சுமத்தின் மிக தலையாய சித்தர்களாய் அகத்தியரின் மார்க்கம் பற்றி நின்றனர். தன்னுள் இருக்கும் அசுரனை அளித்து அழியா குமரனாய் வாழும் முறையே அது

போகரின் சீன (China) நாட்டு தொடர்பு அனைவரும் அறிந்ததே. பதிவுகள் அவரை Laozi Boyang என்று கூறுகின்றது. அவருடைய சீட வர்க்கம் (Yu) என்னும் புலிப்பாணி என்றும், Kong என்னும் கொங்கனவர் என்றும் கூறுகிறது.

ஸ்ரீ பிருகு அருள் நிலையம் –மருதேரி

அனைத்து சித்தர்கள் அடியார்களுக்கும் வணக்கம் நிகழும் துர்முகி வருஷம் வைகாசிமாதம் 21ம் திகதி வெள்ளிகிழமை பரணி நட்சத்திரம் 03-6-2016-காலை10 am முதல் மாலை  6-௦௦pmவரை ஸ்ரீ பிருகு மகரிஷி அருள் நிலையம் மருதேரியில் ஸ்ரீ போகர் சித்தர் எழுந்தருளி ஜோதி தரிசனம் தர சித்தம் கொண்டுள்ளார் என நந்தி தேவர் ஜீவ நாடியில் வாக்கு வந்துள்ளது .அது பொருட்டு சித்தர் அடியார்களும் சன்மார்க்க அன்பர்களும் கலந்துகொண்டு எல்லாம் வல்ல போக நாதரின் அருள் ஆசியும் சுப்பிரமணியரின் ஆசியும் கோரக்கரின் ஆசியும் ஸ்ரீ பிருகுமுநிவரின் அகண்ட ஜோதி தரிசனமும் பெற்று பயனடைய வேண்டுகிறோம் .அன்று உலக நலம் பொருட்டும் அடியார்களின் பிணி குறைகள் கர்ம நிலை தாக்கம் விலகும் பொருட்டும் அகத்திய முனிவரின் நவமூலிகை ராஜ அமிர்தாதி கூட்டு ஔஷதமும் சித்தர்கள் நாம உருக்கொண்டு கூட்டு பிராத்தனை செய்து வழங்க நந்தி தேவர் மற்றும் ஸ்ரீ பிருகு மகரிசியின் அருள் ஜீவ வாக்குப்படி நிகழுள்ள இப்புஜையில் கலந்துகொண்டு சித்தர்களின் பரிபூரண ஆசி பெற வேண்டுகிறோம்


-இங்கணம் ஸ்ரீ பிருகு அருள் நிலைய சமார்க்க அன்பர்கள் –மருதேரி

Friday, May 20, 2016

Practicing versus Living

As life passes and as we age, the way we look at things changes. It applies to Spiritual beings, philosophers and invariably even with atheists.
Getting to Yoga sessions and meditational practices starts as a part in one’s life when they get spiritual. We are told spending quality time daily on these keeps our mind and body healthy. Invariably every single being clings on to a religion or a spiritual practice. Does this get the person to where he/she wants to? Many a times.:)!                
Why? Why do people who practice daily also don’t get to a point of what they want out of it?

A 60 minute intense practice of asana and another 23hours of distraction that involves drinking, partying, smoking and indifference to other things around you. An intense Kriya yoga or Vaasi yoga for 2 hours a day with no understanding of why you are doing this?
I have been asking a question in line to this discussion, to quite a few people that includes Americans, Japanese and Indians, who talk to me on any spiritual practice. "Why do you meditate? "
Do you mediate too? Then think of an answer that you will say before you scroll down this Blog.<< SCROLL>>

Common answers: centering self, increase focus, slowdown mind, loose self, conscious related, rejuvenate…
On hearing this when I ask them is this not something achieved by sleeping? Sleep technically addresses all of them so why would you meditate. That question usually flabbergasts the seekers.
The underlying problem is due to lack of lucidness on why we go seeking. A deep retrospection of this will have 3 things connected to one’s inside. They are Fear, Greed and Pride. 

1.      Fear to deal a tough situation (relationship, debt or even the fear of death)

2.      Greed to attain special capabilities (attain power to control situations and others)

3.      The pride of being someone special who is close to God. (attention Grabbing and Power mongering)

These are the one who start a spiritual practice for a reason. When that emotion is gone the practice is also gone. However the souls that are wise, understand the higher life was the actual goal after all these emotions goes dead. They hence live the higher life.
Higher life is a way of noble living. For them their mind is 24*7 on what they do and eventually there is no difference between practicing and living a different way of life. That is true meditation. Their way of life, the things they do, the effect they create around the society is profound.
Spiritual leaders or any leaders for that matter are not known for the schools they come or the practice they do. A Siddha are a Buddha is known by the life he lives and not by the practice he/she does. Touch the “Yema” of being good and noble. Remaining 7 steps of ashtanga yoga will follow you. If you are noble the gurus and the universe will find their way to you.