Thursday, January 28, 2016

அருள்மிகு சிவவாக்கியர் / Siddha Sivavaakkiyar


சிவவாக்கியர் மருதேரி வர சித்தம் கொள்ளுதல்

கூடியதோர் கலியதிலே தர்ம மார்கம்
கலங்காது உபசேனை சகிதம் அமைய
நாடிவரும் சௌக்கியத்தை அளிக்க வல்ல
நித்தியமாய் ராமனை சிந்தை வைக்கும்

வைத்ததொரு சிவயோகி வாக்கியன் தான்
விசுவாசம் ஜெயம் கொள்ள உரியசித்தன்
மெத்தவே எங்களது குடிலம் வந்து
முறைமாட்சி செய்விக்க சித்தம் கொண்டான்

In the kaliyuga for Dharma Marga
without doubts, sena formations come together
thereby bringing wellness to visitors
the one who thinks of raman incessantly

is the Sivayogi the Vaakiyan himself
A siddha who helps to build and win faith
Notably comes to our kudilam(Maruderi)
Determined to increase the greatness of the place
.....................................................................................பிருகுமுனி சீவம்சிவவாக்கியர் குடிலம் வந்தருளல்

சோதியே  சுட  ரொளியே  சூட்சுமத்தில்
சொல்லறியா  பரம்பொருளே வணங்கி உன்னை
ஒதிடுவேன் பிருகுயான் சீவ சாட்சி
ஒப்பிலா கலிரவியின் மகத்தில் ன்றாய்

Oh Jyothi the Shining light that's hidden(inner)
To the indescribable supreme I bow to you
As Jeeva's vision Bhrigu(me) I'm addressing
in this uncomparable day of Thai Magam star

நன்றான குடிலமதில் சோதி பூசை
நாளதனில் நந்தியவன் உடனாய ஆசி
என்றுமே எங்களது குடிலம் தன்னில்
எம்மக்கள் கொண்டாடி மகிழ்ந்த பூசை

The Aganda light puja @ Noble Maruderi Kudil
in this day was blessed with Nandidevar also
forever in this kudilam of ours will be the place
for my disciples to celebrate and enjoy Divinity

பூசையதில் பூரணங்கள் அந்தி தியானம்
பூரணமாய் நின்றதொரு  சீவ சித்து
மாசில்லா சிவவாக்கியன் அனுகிரகங்கள்
மறுமையதை போக்கவல்ல வழிதான் இப்போ

Poosai was perfect and andi dhyanam (Meditation)
was absolute and perfected by Seeva Sitthu
as the flawless SivaVaakiyar's divine blessings
helps reach unknown/undiscovered areas with faith now

வழிவழியாய் சுழிமுனையில் உள்ளிருந்து
வாசியதில் ஓர் முகமாய் ஆதாரத்தும்
சுழிதிறந்த நிலைகண்டீர் மகிழ்ச்சி கொண்டோம்
சூழ்ந்த வினைமாண்டது  இனி சுத்தசீவம்

For times/routes which was within Sulimunai Chakra
through Vaasi had focused towards Aadharas
I was happy to see when all your Sulimunai opened at that time
Surrounded karma got slained & then was pureness of Jeeva

சீவமதில்  ராமனவன் நாமம் கூறி
சிறந்ததொரு இயற்கை விதம் கண்டுகொண்டோம்
பாவநிலை சாபநிலை துர்வாட்டம் இல்லை
பக்தியதனில் உயர்ந்தநிலை ஆத்ம சுகம்

Thru Pure Seeva the Nama of Rama was told/chanted
of higher caliber and in natural manner - We saw that
No more sins, no more curses, No more illness/tiredness
Through Bakti the highest stage is Aatma Sugam(Happiness)

சுகம் கண்டு ஏகவடிவாக வந்து
சோதிமுதல் தசநாழி எங்கள் உள்ளே
ஐக்கியமாய் நின்று அருளாசி தந்தான்
ஆசிரம தர்மத்திற்கு உகந்த வண்ணம்

Seeing the happiness he came with wholesumness
and stood in Jothi for dasa naali (24 mints * 10= 4hrs) with us
in Union and gave his divine blessings
As per Ashrama dharma of Siddhas needs


வண்ணம் பெற இருநிலைக்கும்  தலைவனான
வாக்கியனின் சொரூபமதாய்  நாத அதிர்வாய்
பக்தியதை தாண்டி ஓர் சன்மார்கத்தில்
பூசித்த நிலை  இக்குடிலம் என்றே களித்து

"To flourish" thus blessed the leader of both margas (Saivam & Vaishnavism)
The formation of SivaVaakiyar's was by "Nada Vibration "(Sound energy waves)
Thus Beyond Bakthi using the ways of Sanmaarga
and the devoutness at Maruderi took him/all to Ecstacy

களித்து இனி எங்களுக்கு  சோதிநாளில்
குதுகூலமாய் வாக்கியனையும் வரவேற்று
சீலமாய் வழிபடுவீர் பேத மற்றே
சிவ ஹரியும் மும்மூர்த்தி ஆசிமுற்றே

With Ecstacy in the coming days of Jyothi
with delight/happiness welcome Vaakiyan along with us
and with piousness and non differentiation meditate
Siva Hari Brahma (TriMoorthi) blessings to all
Wednesday, December 23, 2015

Maruderi's Sangalpam for all in Guru Pooja (Vinnapam in English)


Let Shiva’s boundless divinity flourish this world and all beings in it
The Progenitor Vishnu's energy preserve this world day to day
Let Brahma's creativity produce greater and righteous resources
Velan's supremacy by haragara haragara naama eliminate the erroneous ………….1


Let Panchabootha and Planets do good to all beings.
The blessings of Saptharishi’s flourish and nourish this world
Let Guru's Soma light shape greater minds for humans
Let Aditya's light strengthen our atma and guide us……………………………………..2


With your blessings the act of kindness in this world should increase
Let the siddha's truth and values spread to everyone in this world
Let humans live in harmony per Dharma’s principles
Thus reach higher state of living by cultivating greater and good thoughts…………….3

Let the pathinenmar's divinity spread to everyone on earth
Eradicating diseases, illness and sufferings of minds
Let writings of Brahma's change here when we deeply revere thereby
Even Chronic problems cure here with the blessings of Siddhas………………………..4


Wealth and knowledge increase in this world like perennial stream of water

The divine Ganges, Yamuna Sindhu, Godaveri Cauvery bless all with fullness
Bless us oh mighty kalpa Vriksha that generates the eternal nectar
Let the Gnanis bless every living being in the world from the Aganda Sothi…………..5
    

Let Nandi devar remove all obstacles and guard all human beings
Let kamadhenu valued blessings and energy get generous to all
Let Maruderi's diving spring heal every being and people visiting here
Let all humans get their required Annam and get purified internally …………….……6


Our beloved Gurunaadha blessed shall we be all today by Holy Vaalai Mother
Oh Guru & father by collective bliss of all divinities, let all beings get blessed
Oh Guru of Vedas let this world get blessed, by all Masters and Gurus
Oh Guru of Kaliyuga let all beings be warmly blessed by your divine grace…………..7 


Oh Guru let humans foster and grow awareness of higher knowledge
That blossoms clarity and thoughts thereby forming sound mind in all
Guru as divine light guide us out of darkness and tightness 
Help us cross this life with a mind that adores the path of truth………………………….8


Oh father we look upon you who provides knowledge, love and mindfulness
Oh father we revere you as the one who lights the awareness to seek
Oh father we look at you the Siddha of Maruderi who alleviates our minds            
And see you as the Guru who is revered as the great yogi of all worlds…………………9

பிருகுமகரிஷி நியமங்கள் / Bhrigu Mahrishi Arul Nilayam Principles

பிருகுமகரிஷி அருள் நிலைய நியமங்கள் / Bhrigu Maharishi Arul Nilayam Principles

கீழ் வரும் நியமங்களை கடைபிடித்து எல்லையில்லா ஆசியும் அருளும் அனைவரும் பெற வேண்டுகிறோம்
PLEASE FOLLOW BELOW PRINCIPLES TO ATTAIN ABUNDANT BLESSINGS AND BLISS


1.        பாத நீராடல் (பாத நீராடல் செய்த பிறகே தீர்த்தம் செல்லுங்கள் )

First and foremost is to wash the feet at the Ashram (will be done by Sevarthis)


2.        தீர்த்தம் நோக்கல் ( தீர்த்தம் மற்றும் நந்தி, காமதேனு நோக்கல். கிணறு அருகே நீராடல் கூடாதுதீர்த்தமாட விருப்பம் இருந்தால் குரு மார்கத்தில் சேவை செய்பவரை கேளுங்கள் )

After washing the feet head towards the well for viewing Divine spring which is bound by Nandi and Kamadhenu. Don’t use the place near the spring to wash or cleanse yourself. If you have a desire to bathe or cleanse (diseased parts) reach out to Sevarthis. They will take care of your location to bathe or cleansing.


3.        சித்த ஔஷதம்  (தீர்த்தம் கண்ட பின் ஔஷதம் கொள்ளுங்கள். ஐந்து வயதுக்கு கீழ் உள்ள மழலையர்க்கு வேறு மருந்தும், மேல் உள்ளவர்க்கு வேறு மருந்தும் தரப்படும்)

After Darshan of holy spring, please walk toward the place where Siddha medicine is given. For kids below 5 years different medicine portions will be provided. For people above 5 years and adults medicine having Seenthil portions will be provided


4.        கர்ப்ப வழி (ஒன்று) -  ஔசதம் உண்ட பின் முதலில் வரும் படிக்கட்டின் வழியாக மட்டுமே மாடி படி ஏறவும். ஏறி அகண்ட தரிசனம் கொள்ளவும். பிறரும் வேண்டும் வண்ணம் தொலைபேசி/அலைபேசி அனைத்தையும் அணைத்து அமைதி காக்கவும். ஆழ்ந்து வேண்டவும்

After medicine consumption please take the first staircase for the Jyothi darshan. Spend your time meditating at the Jothi. PLEASE SWICH OFF YOUR MOBILES & OTHER ELECTRONIC GADGETS. It is important to maintain silence to ensure your mind and practice transcends without disturbing your fellow brothers and sisters

5.        கர்ப்ப வழி இரண்டு) -  அகண்ட சோதி தரிசனம் கண்ட பின் இரண்டாம் வழியை மட்டுமே கொண்டு  மாடி படி இறங்கவும். இங்கு உணவும் மருந்தாகி விளங்கும் தன்மை கொண்டதால் அய்யன் தரும் அமுத உணவை ஆனந்தமாய் புசிக்க வேண்டுகிறோம்.

Use the 2nd Stair case to come down after Jothi Darshan. After that we request you on behalf of our guru to savor the food here, which is also a divine medicine at this place.


இங்ஙனம்
   நந்திதேவர் சீவ உரை / Nandidevar Seevan
Disciples of Bhrigu

Tuesday, December 22, 2015

பிருகு மகரிஷி அருள் நிலையம் , மருதேரி | விண்ணப்பம்


பதிவு :பிருகு மகரிஷி அருள் நிலையம் ,  மருதேரி |  விண்ணப்பம்  


1) ஈசன் கிருபையால் எல்லையில்லா அருள்  இப்புவியெங்கும் நிறையட்டும்

   எம்மான் விஷ்ணுவின் ஆற்றல் இவ்வுலோகரை நித்தியமாய் காக்கட்டும்

   வேதகுரு பிரம்மர் அருளால் நல்லவைகளே இவ்வுலகில் தோன்றட்டும்

   வேலவன் ஆற்றல் அரகர அரகர என்று தீமைகளை அடியோடு போக்கட்டும்2) பஞ்சபூதங்களும் கோள்களும் அடியார்களுக்கு நல்லதே நல்கட்டும்

    சப்தரிஷிகளின் பூரண ஆசி இந்த அண்டம் முழுதும் பரவட்டும்

    என்குருநாதன் சோம-ஒளி திடமான மனதை உலகோருக்கு அருளட்டும்

    ஆதித்திய பேரொளி அடியார்களின் ஆத்ம பலமாய்  நிற்கட்டும்     3) அன்பே இத்தரணியில் குருவே நின்னாசியால் உயரவேண்டும்

    ஆசானே அகிலமெல்லாம் சித்தர்நெறி இனிதே பரவவேண்டும்

    ஒற்றுமையுடன் தர்மத்தின் வழி எல்லோரும் உய்யவேண்டும்

    உள்ளத்தில் உன்னத சிந்தைகொண்டு உலகோர் வாழவேண்டும் 4) பதினென்மெர் ஆசி பரணியில் உள்ளோருக்கு பாங்காய் பரிமளிகட்டும்

    மாறா நோய் பிணி பீடை மனோ அழுத்தங்களும் அடியோடு விலகட்டும் 

    பிரம்மன் ஊழ்வினை எழுத்தும்,  உள்ளம் உருகி வேண்டிட இக்கணமே மாறட்டும் 

    கடும் இன்னல்கள் சித்தர்கலாசியால் முழுமையாய் மருதேரியில் தீரட்டும் 5) செல்வமும் ஞானமும் மடை திறந்த வெள்ளம் போல பெருகட்டும் 

    கங்கை யமுனை சிந்து காவிரி கோதாவரி புனிய தீர்த்த ஆசி நிரம்பட்டும் 

    கற்பக விருக்க்ஷமாகி அழியா அமுதினை  அடியார்கள் வேண்ட சுரக்கட்டும் 

    அகண்ட சோதியாய் நின்று அகிலமுழுதும் ஞானிகள் ஆசி சிறக்கட்டும் 6) தடைகள் தகர்த்தி புவனத்தில் மானிடரை நந்திதேவர் காக்கட்டும்

    அறிய ஆற்றல்களை அன்னை காமதேனு அன்புடன் சுரக்கட்டும் 

    நதிகள் சங்கமான மருதேரி புனித தீர்த்தம் பல்லோர் நோயும் போக்கட்டும்

    அன்னமும் அகசுத்தியும் அகிலத்தார் உனதுஅருள் கொண்டு பெறட்டும்7) எம்மான் குருநாதா - வாலைத்தாய் ஆசி தனை  நாங்கள் பெறவேண்டும்

   அப்பனே குருநாதா - சர்வதெய்வ ஆசி தனை  அனைவரும் பெறவேண்டும்

    வேதகுருவே - சர்வஆச்சார்யர் ஆசி அகில மாந்தர் பெறவேண்டும்

    கலியுக குருநாதா - உந்தன் பூரணஆசி அண்டத்தில் அனைவரும் பெறவேண்டும்8) குருநாதனே உயர் மெய்ஞானம் உலகோர் உள்ளத்தில் வளரட்டும்

    கமலமாய் அறிவும் தெளிவும் பெற்று அகத்தே பதில்கள் விளங்கட்டும்

    குருநாதனே சோதியாய் இருளும் மருளும் நீக்கி வழிநடத்தவேண்டும்

    இப்பிறவிகடல் தாண்ட மனம் சன்மார்கதில் லயிக்க வேண்டும் 9) அன்பும் அறிவும் அருளும் தருகின்ற என் அப்பனும் ஆகி

     தந்தையாகி  வேண்டுவோர் மனதில் ஞான சிந்தையாகி

     அத்தனாகி பித்தினை போக்கும் மருதேரி சித்தனும் ஆகி

     விண்ணோரும் மண்ணோரும் ஏற்றும் பெரும் தவயோகி   உயர் திருடிகள் போற்றி போற்றி |   கலியுக வரதன் மலரடிகள் போற்றி போற்றி

   பொற்தாமரை அடிகள் போற்றி போற்றி


      

      

Wednesday, December 16, 2015

Surrendering with Alignment (Can You???)
An often used word in Philosophy is "Surrender". I know its a Cliché in this context. May be new names like "neo-advaita" needs to gets churned out,  in-order to keep the interest going for new generation philosophers. This blogging here is a profound attempt @ what surrender means to genuine path seekers.

A research on this word many a times, will lead the researcher to a point of questioning their own identity. Not a nice word to be researching...right!?! ..True might lead to identity crisis :)
Maintaining an identity is to define yourself distinctively amidst others in this competitive world. For 99.99% of people this identity is the single very reason of their existence and for some this is the motivation to keep themselves alive & active in a constantly bustling world. Any questions that challenges identity eventually challenges the very existence of self itself. This word especially will challenge that to core.

The Self seeking Identity is motivated by fighting the uncertainty.  Deep inside every human mind the kick of uncertainty is what keeps the "power of self" going. As results of any work is elusive, the excitement continues and thereby humans always work towards proving themselves a shade or more than the neighboring/competing one. This in another words is called performance. The thrill of "performing I" is beyond imagination and grows big as you desire. For a king it is as big as the size of his Kingdom. Thus he assumes responsibility and power for the entire kingdom. For an emperor it is as huge as an empire consisting many kingdoms.

Surrendering is to let go the "kingdom of Pride" obtained through the "Performing I". In other words only by disowning the kingdom you  become ready to Surrender. Staying inside the kingdom, performing your work and yet disowning is of higher caliber and ability.

The other funnier aspect of mind is that it thinks surrendering as a meek activity that leads to submissiveness, eventually leading to losing of selfhood by not performing. While humans think surrender as a meek act in reality it is the most bravest act.

In reality to surrender one needs to perform more and continuously... perform more. You need to perform by working on your anger, anxiety, animosity and all that needs to go off in order to perform efficiently. Here one performs by not adding skills, instead letting go inherent properties that mind possesses, which stops from truly performing. Surrendering thus is not a single time act, instead is a state of mind that requires intense training constantly.

100% surrendering is a process of alignment where the performance happens and is not attributed to self. That performance after true alignment is beyond human comprehension and calibration. When great gurus got aligned verses could open locks, sand healed the sick and metals changed forms.

Are u ready to Surrender and perform to the original power that is abundant?


Monday, December 14, 2015

Guru Pooja - Maruderi- 24th Dec 2015


Welcome all to the Guru Poosai of Bhrigu Rishi @ Maruderi


அருள்மிகு பிருகு முனி நாதர் குரு பூசை அழைப்பிதழ்

Thursday, December 3, 2015

Maruderi Principles / மருதேரி நிகண்டு - Bhrigunaadhar

மருதேரி நிகண்டு / Maruderi Principles

1) காலமிதில் செய்முயற்சி எங்கள் மார்கம்
      காணும்வகை சிந்தையதை பலிதம் ஆக்கி 
    நிலமதனில் சூட்சமத்தை தூலமாக்கி 
      நயனமதில் பலனதுவை காட்டி விப்போம் 
   பிலமான மனோமய கோசம் தன்னை 
      பெருவழியில் பொதிந்தோர் வரங்கள் தன்னை 
   ஆலமான கருமமேனும் விடத்தை நீக்கி 
      அமிர்தமெனும் அழியாத மார்கம் செல்ல 

     This time the efforts in Siddha Margam on
        Ideas postulated in mind will come to reality
     In Earth will unveil the hidden
        thus effects will be seen and realized
    Strong mind-oriented-process-body thyself
       The cosmos's boons in Plethora by itself
    Shall cure the Poisonous Karma and
       Lead to Immortal path of Nectar


2)செல்லவே வழிமுறைகள் உரைபோம் இப்போ 
     செப்புகின்ற கலியதிலே நாங்களும் தான் 
    அல்லலுறும் மாந்தர்களும் அவத்தை நீக்க 
     ஆசிரம நியதிபடி அவரவர் கர்மம் நீங்க 
   நல்லதொரு வழியளிக்கும் குடிலம் தன்னில் 
     நிர்மான வகை பூர்த்தி தருணம்யிதுவே 
   மாசில்ல தடம்தனில் பஞ்ச பூதம் 
    மணிவகுத்து நிற்குதப்பா திங்கள் முதல் 

   To lead there will shows the path now
       In this age of Kaliyuga as I voice
   To save troubled ones from sufferings
      By Ashram's principle to cure individual's karma
   This kudilam (Maruderi) providing right path
       From formations is heading completion
   The flawless place is blessed by Panchabootha
       Aligned and beautiful from this month on


3) முதலான தீர்த்தம் அதே நிச்சயித்த
     முடிவுருமோர் நந்தியதின் சின்னம் வைத்தே 
   பூதலத்தில் காமதேனு அம்சம் ஒப்பாய் 
      பெண் ஆணும் பாகமதாய் நிறுவிபாரே 
   ஒதவதால் ஊரணியும் தெய்வ அம்சம் 
      ஔடதமாய் சித்திக்கும் வருவோர்க்கு எல்லாம் 
   நாதமான சுழியரிவை அதிர்வை தூண்டி 
      நிலைநாட்டும் ஆத்மவிளக்கம் தன்னால் கூடும்    

    The Prime Theertham(well) as decided
       fulfills by bearing symbol of Nandi
    Besides the Nandini symbol harmonizing
       thus symbolizing male female depictions
    The spring here thus is of holy nature
       will work as Medicine for all visitors
    Nadam bustles and opens notches of mind
       To bring steadiness on self realization    
  
4) கூடுமப்பா  இத்தேகம் தொட்ட சிந்தை 
      குருதியுற்ற பருவுடலும் அவற்றில் தோன்றும் 
    பீடு பிணியும் வாதமொடு பல்கால் நோயும் 
      பிறவிமுதல் தொட்டுவரும் குருதி கர்மம் 
    நாடும்பல அவத்தையோடு வாழ்வதெல்லாம் 
      நித்தியமாய் தொடரும் இந்த சழக்கில் விட்டு 
   கடுகளவு அதில் பயமும்  துன்பம் நீங்கி 
     காலபயம் அன்றியே என் மக்கள் வாழ 

     The body and thoughts related to them
         result in the blood and flesh created of it
     Illness, disorders, disability and all-type diseases
        Including diseases tainted in body from birth
     With a life filled with pain and Sufferings
        To getaway from this that has been a daily agony
      In order to heal and stay from that fear
        Forever without fear for my people to live
   

5)  வாழவே அத்தனான பிரம்ம விதி 
       வழிமாற்றி சென்றிடவே வழியில்லை என்றாலும் 
     சூழவே சித்தர்களின் வரங்களாலும் 
       சுத்த மனோ வேண்டுதலின் வரத்தினாலும் 
     ஆழந்த துயர் நீக்கி தேகதுச்சமாய் 
       அமைதியுற செய்யும் விதம் ஆசிஇன்று 
    சூழந்ததொருருள் அனைத்தும் விலகியோடி 
      சுத்தமுள்ள மார்கநெறி நிறுவி நிற்க 

     Though father Lord Brahma destines so
         and there is no way to change one's fate
     The "Siddhars-Here" boons can
         work difference by a pure mind & seek
     Even for deepest of the problems in one's body
          will be silenced here; so is my blessed-boon today
     Surrounded all darkness will go away
         As pure Margam Principles will stay-on here


6)  நிற்கவே சூட்சமத்தை இன்று சொல்வோம் 
       நெறியான ஞானத்திற்கு தடையானது தான் 
     உற்ற பசி அதனால் உண்டாகும் சினமும் தானே 
       ஒதிட்டோம் துர்வாசன் என்னும் உவமை 
     பெற்ற தனம் தனில்பசி ஆற்றுவிக்க 
       பிழையற பேதமற தலத்தின் அன்னம் 
     உற்ற செயல் மாறாது மாச்சரியம் அற்று 
      உள்ளம்நோகா மருந்தெனவே ஈவாய் அப்பா 

     To Stay-on will tell you soochma principle
       The one that is a big problem for Gnana is
     Hunger and the anger that raises out of hunger
       Said as Dhurvasa using anecdotes
     With resources received Annam palithal happens
      With no mistake and equality Annam
     With focus and without pride this happens
      Hurt nobody's feeling as food is medicine here 


7)  ஈவாயே எக்குணமும் உள்ள மாந்தர் 
        இருளென்ற கடும் பீடை உள்ளவர்க்கும் 
     பூவுலகில் இறை பற்றே அற்றோர் ஆனாலும் 
       பற்றியும் தடம் நோக்கி வந்துவிட்டால் 
     கவனமுடன் குருசித்தமாகவே தானிருந்து 
       கலக்கமதை போக்கிடும் உபாயம் ஒன்று 
    குவலயத்தில் குருதர்மம் தனை போதித்து 
       கலக்கமதை தீர்க்கும் ஞான வாக்குரை 

     Annam to all nature of people coming here
       Those who are stuck with Darkness and toughness
     Even the ones who don't believe in eternal
       What ever maybe if they come to this place
    With Care and Guru's Sittham take care
       One Simple rule to overcome problems
    Voice to them about Guru Dharma
      And Gnana Verses that removes Distress


---------------------------------------------------------------------------

அப்பனே குடிலமது பொலிவும் காணவே 
         அகத்தியனும் நந்தியும் காப்பு செய்வார் 
பூரணமாய் ஆசிபல சோதி கண்டோம் 
         புந்தி ஒன்றி உரைத்திட்ட வாக்கு முற்றே 


   Appa this place is increased with Serenity
       Agathiar,Nandi have secured this place
  Poornam blessings from Aganda Sothi
      In alignment the verses are complete